Čer­var u pr­vom kru­gu EP-a iz­bje­gao Vu­jo­vi­ća, ali i Fran­cu­ze, Ni­jem­ce...

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (dm)

Ždri­jeb će se odr­ža­ti u KD-u Va­tros­lav Li­sin­ski, 23. lip­nja, a u za­bav­nom pro­gra­mu nas­tu­pit će Mak­sim Mr­vi­ca, Ni­na Ba­drić i La­ri­sa Li­po­vac Europ­ski ru­ko­met­ni sa­vez usvo­jio je že­lje Hr­vat­skog ru­ko­met­nog sa­ve­za i odre­dio no­si­te­lje sku­pi­na za Eu­rop­sko pr­vens­tvo ko­je će se u si­ječ­nju igra­ti u Hr­vat­skoj. No­si­te­lji su Hr­vat­ska, Špa­njol­ska, Nje­mač­ka i Fran­cu­ska. Odre­đe­ne su i če­ti­ri re­pre­zen­ta­ci­je ko­je će igra­ti u Za­gre­bu (Slo­ve­ni­ja), Po­re­ču (Nor­ve­ška), Va­ra­ždi­nu (Ma­đar­ska) i Spli­tu (Hr­vat­ska). – Ni­je lo­še. Sa­mo da u sku­pi­ni u pr­vom kru­gu ne do­bi­je­mo Šved- sku ili Dan­sku. Bi­la bi ide­al­na sku­pi­na s Bje­lo­ru­si­ma, Če­si­ma i Aus­tri­jan­ci­ma. S dru­ge stra­ne, naj­te­ža sku­pi­na bi­la bi s Dan­skom, Sr­bi­jom i Is­lan­dom – mis­li Li­no Čer­var, iz­bor­nik Hr­vat­ske. Glav­ni je cilj pre­ni­je­ti če­ti­ri bo­da iz pr­vog kru­ga. – Da, bez če­ti­ri bo­da bit će te­ško “uhva­ti­ti” po­lu­fi­na­le. Ka­da bi­smo pre­ni­je­li če­ti­ri bo­da, do­volj­ne bi nam bi­le još sa­mo dvi­je po­bje­de iz tri utak­mi­ce u dru­gom kru­gu za po­lu­fi­na­le – is­tak­nuo je Čer­var. Hr­vat­ska u pr­vom kru­gu ne mo­že igra­ti pro­tiv Nje­mač­ke, Fran­cu­ske, Špa­njol­ske, Nor­ve­ške, Slo­ve­ni­je i Ma­đar­ske. Ždri­jeb je 23. lip­nja u KD-u Li­sin­ski.

Li­no Čer­var U pr­vom kru­gu iz­bje­gao naj­ja­če eu­rop­ske re­pre­zen­ta­ci­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.