Na ko­ga će ska­ka­ti Mo­urin­ho ka­da su­ci iz­gu­be na zna­ča­ju?

VAR je lov na va­ra­li­ce po­put Ma­ra­do­ne i Hen­ryja, ali i na pok­va­re­ne i ne­ta­len­ti­ra­ne su­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - To­mis­lav Da­so­vić ZAGREB

Teh­no­lo­škim is­ko­ra­kom u no­go­me­tu prav­da će na trav­nja­ku bi­ti za­do­vo­lje­na, ka­že naš su­dač­ki eks­pert Ma­teo Be­usan Sje­ća­te li se ka­da je Lu­ka Mo­drić proš­le zi­me za vri­je­me klup­sko­ga SP-a u Ja­pa­nu kri­ti­zi­rao po­moć vi­de­oteh­no­lo­gi­je su­ci­ma? - Ne svi­đa mi se jer iz­a­zi­va ve­li­ku zbu­nje­nost te se na­dam da ne­će nas­ta­vi­ti s tim pra­vi­lom jer to za me­ne ni­je no­go­met. Pr­vi do­živ­ljaj ni­je do­bar, no mi se mo­ra­mo kon­cen­tri­ra­ti na svo­ju igru - iz­ja­vi­la je ta­da Re­alo­va zvi­jez­da, ne­s­vjes­na či­nje­ni­ce da upra­vo svje­do­či ne­za­us­tav­lji­vu pro­ce­su pro­mje­ne no­go­met­ne igre kak­vu smo do ta­da poz­na­va­li. Lov na va­ra­li­ce po­put Ma­ra­do­ne i Hen­ryja, naj­ču­ve­ni­je no­go­met­ne “ru­ko­me­ta­še”, ta­ko je uvo­đe­nje VAR-a (vi­deo assis­tent re­fe­ree) ili vi­de­oteh­no­lo­gi­je na­vi­jes­tio ne­ka­daš­nji en­gle­ski su­dac Da­vid El­le­ray, ili na pok­va­re­ne ili jed­nos­tav­no ne­ta­len­ti­ra­ne su­ce po­put skan­da­loz­ne Ka­ssa­ije­ve troj­ke či­je su od­lu­ke ne­dav­no uni­šti­le Bayern u če­t­vr­f­ti­na­lu Li­ge pr­va­ka. Eto, opet se vra­ća- mo Mo­dri­ću: da je Ue­fa uoči ove se­zo­ne uve­la vi­de­oteh­no­lo­gi­ju, naš ka­pe­tan da­nas vje­ro­jat­no ne bi bio u po­sje­du tre­će eu­rop­ske kru­ne. Što je uop­će vi­de­oteh­no­lo­gi­ja i ka­ko ona funk­ci­oni­ra? Dak­le, go­vo­ri­mo li o ak­tu­al­no­me Ku­pu kon­fe­de­ra­ci­ja u Ru­si­ji, Fi­fa je za to na­tje­ca­nje u kvo­ti od 36 su­da­ca ime­no­va­la i de­ve­to­ri­cu ko­ji ne­će ko­ris­ti­ti zvi­ždalj­ke i zas­ta­vi­ce, ne­go sa­mo – mi­kro­fo­ne i slu­ša­li­ce. Na­ime, ta de­ve­to­ri­ca, od ko­jih je naj­poz­na­ti­ji Ru­munj Ovi­diu Ha­te­gan, za­du­že­na su za pra­će­nje utak­mi­ca u jed­noj od sta­di­on­skih so­ba i upo­zo­ra­va­nje su­da­ca na igra­li­štu o even­tu­al­nim spor­nim si­tu­aci­ja­ma.

Prav­da će bi­ti za­do­vo­lje­na

Po­put one ka­da je Por­tu­ga­lac Pe­pe za­bio gol Mek­si­kan­ci­ma, čak ga i pros­la­vio, da bi on­da in­ter­ven­ci­jom “odoz­go” bio po­ni­šten. Upra­vo na tak­vu si­tu­aci­ju, kao pro­tu­ar­gu­ment vi­de­oteh­no­lo­gi­ji, upo­zo­ra­va naš su­dač­ki eks­pert Ma­teo Be­usan. - Igrač pos­tig­ne gol, igra­či sla­ve, ci­je­la je klu­pa u klup­ku od ra­dos­ti, i on­da su­dac odjed­nom po­ka­zu­je “pra­vo­kut­nik”, sig­nal da si­tu­aci­ja ide na ekran, i sve do­vo­di u pi­ta­nje. To će još ne­ko vri­je­me ne­iz­bjež­no iz­a­zi­va­ti re­ak­ci­je na te­re­nu; mo­že se do­go­di­ti da ne­ki tem­pe­ra­men­tan igrač žes­to­ko pri­go­vo­ri su­cu na toj in­ter­ven­ci­ji i ti­me is­pro­vo­ci-

Fi­fa uvo­di vi­de­oteh­no­lo­gi­ju i na SP, dok je Ue­fa i da­lje vjer­na pe­tom i šes­tom su­cu

ra dru­gi žu­ti, is­klju­ču­ju­ći kar­ton, za­bo­rav­lja­ju­ći da su­dac utak­mi­ce s tim ne­ma ve­ze. To su u ovom tre­nut­ku opas­nos­ti od uvo­đe­nja vi­de­oteh­no­lo­gi­je, stva­ri na ko­je se no­go­me­ta­ši i tre­ne­ri jed­nos­tav­no mo­ra­ju na­vik­nu­ti, jer vi­de­oteh­no­lo­gi­ja ne­umit­no će usko­ro pos­ta­ti no­go­met­na sva­kod­ne­vi­ca - is­ti­če Be­usan. Na­gla­ša­va da na­čel­no ni­je pro­tiv uvo­đe­nja vi­de­oeks­per­ti­ze. - Tim teh­no­lo­škim is­ko­ra­kom u no­go­me­tu prav­da će na trav­nja­ku bi­ti za­do­vo­lje­na, a do­go­dit će se još jed­na zna­čaj­na pro­mje­na: tre­ne­ri­ma će bi­ti iz­bi­je­ni iz ru­ke svi ar­gu­men­ti s ko­ji­ma su nas­tu­pa­li pro­tiv su­da­ca, bu­du­ći da će ključ­ne su­dač­ke od­lu­ke bi­ti pre­is­pi­ti­va­ne - upo­zo­ra­va Be­usan na de­talj ko­ji će se zna­čaj­no odra­zi­ti i na imi­dže tre­ner­skih pr­ga­va­ca. Na ko­ga će, ka­da su­ci iz­gu­be na zna­ča­ju, ska­ka­ti Jo­se Mo­urin­ho ili Stan­ko Mr­šić? Če­ti­ri su ele­men­ta no­go­met­ne igre na ko­ja će se kon­cen­tri­ra­ti su­dač­ki su­per­vi­zo­ri uz TV ekra­ne: si­tu­aci­je pri pos­ti­za­nju po­got­ka (za­le­đa, pre­kr­ša­ji), kaz­ne­ni udar­ci, cr­ve­ni kar­to­ni (dru­gi žu­ti ni­je pod­lo­žan vi­de­ore­vi­zi­ji), za­mje­na iden­ti­te­ta pri do­dje­li kar­to­na. Ako se sje­ća­te, ma­drid­ski Re­al čak tri po­got­ka pos­ti­gao je iz za­le­đa, što bi uz na­zoč­nost VAR-a, da­ka­ko, bi­lo ne­mo­gu­će, pa bi za­vr­š­ni­ca Li­ge pr­va­ka ove se­zo­ne do­bi­la sa­svim druk­či­ji ras­plet. Sto­ga je tom pri­li­kom po­kra­de­ni tre­ner Bayer­na An­ce­lot­ti za­va­pio za uvo­đe­njem vi­de­oteh­no­lo­gi­je. Dje­lo­mič­no će mu i iz­i­ći u su­sret jer Bun­des­li­ga kre­će s tom re­vo­lu­ci­jom već od slje­de­će se­zo­ne, dok će tra­di­ci­onal­no kon­zer­va­tiv­na Ue­fa još ne­ko vri­je­me os­ta­ti vjer­na Pla­ti­ni­je­vu iz­u­mu, pe­tom i šes­tom su­cu iza go­lo­va, kao ko­rek­ti­vi­ma glav­no­ga su­ca. Iako su se u bez­broj si­tu­aci­ja po­ka­za­li neo­d­luč­ni­ma, de­kon­cen­tri­ra­ni­ma i pot­pu­no be­sko­ris­ni­ma.

En­gle­zi kre­ću od 2018.

No, za­to Fi­fa ne ok­li­je­va s ino­va­ci­ja­ma, pa će Svjet­sko pr­vens­tvo 2018. go­di­ne bi­ti već tre­će na­tje­ca­nje, na­kon klup­sko­ga SP-a i Ku­pa kon­fe­de­ra­ci­ja, na ko­je­mu će bi­ti pri­mi­je­nje­na vi­de­oteh­no­lo­gi­ja. A ka­da će re­vo­lu­ci­ja za­ku­ca­ti na vra­ta Hr­vat­ske no­go­met­ne li­ge? Ako u En­gle­skoj još ne sr­lja­ju i oče­ku­ju pri­mje­nu VAR-a u Pre­mi­jer­noj li­gi naj­ra­ni­je u se­zo­ni 2018./2019., on­da na­ši su­ci i nji­ho­vi po­kro­vi­te­lji i za­štit­ni­ci mo­gu bi­ti mir­ni još go­di­na­ma. U vri­je­me ka­da nam net­ko iz Ue­fe na­lo­ži uvo­đe­nje vi­de­oteh­no­lo­gi­je, na­še su­dač­ke per­ja­ni­ce, Ze­bec, Jo­vić, Pe­jin ili Ba­ti­nić, već će de­be­lo bi­ti u kon­tro­lor­skim vo­da­ma.

KUP KON­FE­DE­RA­CI­JA Na Fi­fi­nom tur­ni­ru u Ru­si­ji vi­de­oteh­no­lo­gi­ja do­ni­je­la je umjes­to su­da­ca ne­ko­li­ko važ­nih od­lu­ka, pri­mje­ri­ce po­ni­šten je po­go­dak Por­tu­gal­ca Pe­pea na utak­mi­ci pro­tiv Mek­si­ka ko­ja je okon­ča­na re­zul­ta­tom 2:2

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.