Tu­cak: Suk­no je pla­kao jer ne mo­že bi­ti s na­ma u Ru­si­ji

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - An­ton.fi­lic@ve­cer­nji.net

Za­vr­š­ni­ca Svjet­ske li­ge igra se u gra­du Ru­zi, 100 ki­lo­me­ta­ra uda­lje­nom od Mo­sk­ve. Ute­me­ljen je 1328. go­di­ne, sta­tus gra­da ima od 1781. An­ton Fi­lić Mo­ra­mo priz­na­ti, kad smo pr­vi put ču­li da će se za­vr­š­ni tur­nir ovo­go­diš­nje Svjet­ske li­ge odr­ža­ti u Ru­zi, u Ru­si­ji, dva­put smo pro­vje­ra­va­li. Pi­še li se to ime do­is­ta ta­ko -–ili je ne­što iz­gub­lje­no u en­gle­skoj trans­krip­ci­ji – i gdje se to mjes­to uop­će na­la­zi. Ra­di se za­pra­vo o gra­di­ću od sa­mo oko 14 ti­su­ća sta­nov­ni­ka, sto­ti­njak ki­lo­me­ta­ra za­pad­no od Mo­sk­ve, ali vr­lo sta­rom. Ute­me­ljen je 1328., a sta­tus gra­da do­bio je 1781. go­di­ne. U tu Ru­zu ot­pu­to­va­li su ju­čer naj­bo­lji hr­vat­ski va­ter­po­lis­ti s jas­nim cljem da se iz nje vra­te s me­da­ljom, po mo­guć­nos­ti što sjaj­ni­jom. - De­set da­na na pri­pre­ma­ma u SAD na­por­no smo ra­di­li, po­seb­no na tje­les­noj sprem­nos­ti. Igra­či su ma­lo umor­ni, tu je i vre­men­ska raz­li­ka, ali uglav­nom sprem­ni smo za pr­vo od dva na­tje­ca­nja ko­je nas oče­ku­ju ovo lje­to. Ne­dos­ta­jat će nam sil­no San­dro Suk­no, ko­ji je oz­li­je­dio prst pu­cač­ke ru­ke, ali ko­ga ne­ma bez nje­ga se mo­ra. Os­ta­li će igra­či po­ku­ša­ti po­ja­ča­nim an­ga­žma­nom na­dok­na­di­ti tu praz­ni­nu - ka­zao je uoči po­la­ska u Ru­si­ju iz­bor­nik Ivi­ca Tu­cak. Suk­na će u ulo­zi ka­pe­ta­na za­mi­je­ni­ti is­kus­ni An­dro Buš­lje, ko­ji is­ti­če: - Oz­ra­čje u re­pre­zen­ta­ci­ji je iz­vr­s­no, bo­rit će­mo se je­dan za dru­go­ga, i za Suk­na ko­je­ga ne­ma. Ve­li­ki je to gu­bi­tak za nas, no na­dam se da će se vra­ti­ti za SP u Bu­dim­pe­šti. Hr­vat­ska je u sku­pi­ni s Ja­pa­nom (da­nas u 14.20 sa­ti), Ru­si­jom i Aus­tra­li­jom. Naj­bo­lji put do po­lu­fi­na­la je po­bi­je­di­ti sve su­par­ni­ke u sku­pi­ni, osvo­ji­ti pr­vo mjes­to i po­tom se u če­t­vr­t­fi­na­lu sas­ta­ti s če­t­vr­tim iz dru­ge sku­pi­ne, naj­vje­ro­jat­ni­je Ka­zah­s­ta­nom. - Mi će­mo ići na po­bje­du u sva­koj utak­mi­ci, bez ob­zi­ra na to bi­la ona u sku­pi­ni, po­lu­fi­nal­na ili fi­nal­na - na­gla­sio je Tu­cak ot­kriv­ši je­dan de­talj ko­ji ga se ja­ko doj­mio. - Na­kon što su mu dok­to­ri ko­nač­no rek­li da ne mo­že igra­ti, San­dro je do­šao u ho­tel i sa su­za­ma u oči­ma nam ja­vio da ne mo­že s na­ma u Ru­si­ju. To do­volj­no go­vo­ri ko­li­ko je pri­vr­žen re­pre­zen­ta­ci­ji i svo­jim su­igra­či­ma. Svjet­ska va­ter­pol­ska li­ga po­kre­nu­ta je 2002. go­di­ne a je­dan od nje­zi­nih ve­li­kih za­go­va­ra­te­lja bio je i naš Rat­ko Ru­dić, ko­ji je ta­da bio iz­bor­nik re­pre­zen­ta­ci­je SAD-a. U va­ter­pol­skim kru­go­vi­ma su se zna­li ša­li­ti go­vo­re­ći da je “Svjet­ska li­ga ute­me­lje­na sa­mo za­to da bi i Ame­ri­kan­ci mo­gli osva­ja­ti me­da­lje na ve­li­kim na­tje­ca­nji­ma”. Ru­dić je sa SAD-om osvo­jio bron­cu 2003., no s Hr­vat­skom je bio još us­pješ­ni­ji: 2009. u Pod­go­ri­ci osvo­ji­li smo sre­bro, 2010. u Ni­šu i 2011. u Fi­ren­ci bron­cu, a 2012. u Al­matyju zla­to. Osim us­pje­ha u Ru­di­će­voj eri, osvo­ji­li smo još i sre­bro 2015. u Ber­ga­mu sa sa­daš­njim iz­bor­ni­kom Ivi­com Tu­ca­kom. Sr­bi­ja pred­nja­či s osam zlat­nih me­da­lja.

San­dro Suk­no ja­ko će ne­dos­ta­ja­ti na­šoj re­pre­zen­ta­ci­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.