Izaš­la na čik­pa­uzu, a sin(6) sam nas­ta­vio put vla­kom

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (H) (luc)

Za­hva­lju­ju­ći br­zoj re­ak­ci­ji po­li­ci­je i rad­ni­ka že­ljez­ni­ce maj­ka se pos­li­je dra­ma­tič­nog do­ga­đa­ja po­nov­no naš­la sa svo­jim si­nom u vla­ku Br­zo­po­tez­no uv­la­če­nje ne­ko­li­ko di­mo­va ci­ga­re­te ti­je­kom krat­kog za­dr­ža­va­nja vla­ka ko­šta­lo je jed­nu maj­ku dos­ta ži­va­ca, na­kon što je vlak ko­jim je sa šes­to­ogo­diš­njim si­nom pu­to­va­la iz Mi­la­na u Na­pulj kre­nuo s rim­skog ko­lo­dvo­ra bez nje, od­no­se­ći si­na “u da­lji­ne”. Po­li­ci­ja u Ri­mu obja­vi­la je u ne­dje­lju da je maj­ka ko­ja je pu­to­va­la sa si­nom u Na­pulj od­lu­či­la iz­i­ći na pe­ron u ta­li­jan­skoj pri­jes­tol­ni­ci ka­ko bi po­pu­ši­la ci­ga­re­tu. No, vra­ta vla­ka odjed­nom su se za­tvo­ri­la. Una­toč že­ni­nim sve­srd­nim nas­to­ja­nji­ma, ni­je us­pje­la otvo­ri­ti vra­ta pri­je kre­ta­nja vla­ka te je on kre­nuo s pos­ta­je – za­jed­no s nje­zi­nim ma­lim si­nom. Put­ni­ca je za­hva­lju­ju­ći po­li­ci­ji us­pje­la alar­mi­ra­ti dje­lat­ni­ke že­ljez­nič­ke pos­ta­je na sljedećoj že­ljez­nič­koj pos­ta­ji u Ti­bur­ti­ni, na ko­joj se vlak da­lje za­us­tav­lja na svo­joj ru­ti, te se za­hva­lju­ju­ći nji­ma maj­ka pos­li­je dra­ma­tič­nog do­ga­đa­ja po­nov­no naš­la sa svo­jim si­nom. Ro­đe­ni Ri­je­ča­nin ko­ji ži­vi u Ba­nja­lu­ci (BiH) u svo­jem se dvo­ri­štu sva­kod­nev­no dru­ži s ame­rič­kim pred­sjed­ni­kom Do­nal­dom Trum­pom i nje­go­vom su­pru­gom Me­la­ni­jom, ali i ru­skim pred­sjed­ni­kom Vla­di­mi­rom Pu­ti­nom. Ka­ko pi­še 24sata, Ste­vo Se­lak (47) iz­ra­dio ih je u pri­rod­noj ve­li­či­ni od gli­ne i mo­de­lar­skog gip­sa, a Me­la­nia, ka­že Se­lak, od­la­zi u krug ba­nja­luč­ke tvor­ni­ce obu­će Be­ma, ko­ja je pr­voj da­mi SAD-a da­ro­va­la par li­je­pih ci­pe­la. Ki­par­stvom se ba­vi dvi­je go­di­ne, a osim brač­nog pa­ra Trump iz­ra­dio je i ru­skog pred­sjed­ni­ka Vla­di­mi­ra Pu­ti­na sa psom. Pu­tin ru­ku dr­ži na sr­cu go­vo­re­ći: “Sve za Ru­si­ju”, a Trump ga tap­še po ra­me­nu. Ka­ko vo­li fi­lo­zo­fi­ju, Se­lak je iz­ra­dio i So­kra­ta, ali i si­na Me­te­ja kad je imao šest go­di­na te sa­mo­ga se­be. Naj­vi­še ga se ipak doj­mi­la Me­la­nia. – Njoj sam se od svih naj­vi­še po­sve­tio i sa­mo sam joj gla­vu do­tje­ri­vao tri­de­se­tak pu­ta – pre­pri­ča­va Se­lak.

Zbog ne­ko­li­ko di­mo­va ci­ga­re­te maj­ka je os­ta­la na pe­ro­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.