Mu­škar­ci tre­ba­ju pi­ti 13, a že­ne 9 ča­ša vo­de na dan

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (luc)

Sti­žu ljet­ne vru­ći­ne pa li­ječ­ni­ci upo­zo­ra­va­ju ka­ko je kon­zu­ma­ci­ja vo­de ti­je­kom da­na još važ­ni­ja ne­go u dru­gim di­je­lo­vi­ma go­di­ne Zdrav­s­tve­ni struč­nja­ci već go­di­na­ma ras­prav­lja­ju o to­me ko­li­ko vo­de dnev­no čo­vjek tre­ba po­pi­ti ka­ko bi za­do­vo­ljio po­tre­be za te­ku­ći­nom. Pre­ma pi­sa­nju Da­ily Ma­ila, li­ječ­ni­ci iz is­tra­ži­vač­kog cen­tra Mayo Cli­nic iz Min­ne­so­te doš­li su do ot­kri­ća ka­ko je mu­škar­ci­ma po­treb­no naj­ma­nje 13, a že­na­ma 9 ča­ša vo­de ka­ko bi ti­je­lo nor­mal­no funk­ci­oni­ra­lo. Znans­tve­ni­ci upo­zo­ra­va­ju ka­ko je kon­zu­ma­ci­ja vo­de vr­lo bit­na jer je ključ­na u pre­ven­ci­ji mno­gih zdrav­s­tve­nih pro­ble­ma, sma­nju­je osje­ćaj umo­ra i gla­vo­bo­lje uz­ro­ko­va­ne de­hi­dra­ci­jom i slič­no. No una­toč to­me što su ši­roj jav­nos­ti poz­na­ti svi po­zi­tiv­ni učin­ci is­pi­ja­nja vo­de u do­volj­nim ko­li­či­na­ma lju­di i da­lje to ne či­ne ko­li­ko je po­treb­no. Upo­zo­ra­va­ju ipak ka­ko je ti­je­lo sva­kog po­je­din­ca raz­li­či­to i suk­lad­no ži­vot­nom rit­mu i ak­tiv­nos­ti­ma zah­ti­je­va raz­li­či­te ko­li­či­ne vo­de ti­je­kom da­na pa su smis­li­li i jed­nos­tav­nu for­mu­lu ka­ko iz­ra­ču­na­ti broj po­treb­nih ča­ša vo­de na dan. Svo­ju ki­la­žu po­di­je­li­te sa 4,4, pom­no­ži­te do­bi­ve­ni broj s va­šim go­di­na­ma .Broj ko­ji ste do­bi­li po­di­je­li­te s 56,6 i do­bit će­te broj ča­ša vo­de ko­je bi dnev­no tre­ba­li po­pi­ti. Li­ječ­ni­ci uz to pred­la­žu svi­ma ko­ji se ak­tiv­no ba­ve spor­tom da uz ko­li­či­ne vo­de na­ve­de­nom for­mu­lom sva­kih tri­de­set mi­nu­ta ti­je­kom vjež­ba­nja po­pi­ju još po­la ča­še vo­de.

Li­ječ­ni­ci su smis­li­li i for­mu­lu po ko­joj mo­že­te iz­ra­ču­na­ti ko­li­ko vo­de po­pi­ti ti­je­kom da­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.