Oran­gu­ta­ni­ca se naj­ra­di­je igra spin­ne­ri­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (luc)

Er­ste stam­be­ni Kre­dit s ko­jim se da ži­vje­ti

Za­pos­le­ni­ci beč­kog zo­olo­škog vr­ta tes­ti­ra­li ka­ko će oran­gu­ta­ni re­agi­ra­ti na spin­ner, tre­nu­tač­no naj­po­pu­lar­ni­ju dje­čju igrač­ku. Naj­ve­će za­ni­ma­nje po­ka­za­la je oran­gu­ta­ni­ca No­nja i br­zo shva­ti­la prin­cip igrač­ke. BINGO /24. ko­lo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.