Ho­ro­skop

Vecernji list - Hrvatska - - Zabava & Vrijeme -

Ovan (21. 3. - 20. 4.) LJU­BAV Kon­fu­zi­ja ko­ja će zra­či­ti iz vas oissobt u.pPcOuSAoOdTge­ošk­vo­ara će­te su­ra­đi­va­ti s dru­gi­ma. Mo­ra­te bi­ti pro­fe­si­onal­ni. ZDRAVLJE Idi­te ta­mo gdje vam je do­bro.

Bik (21. 4. - 21. 5.) LJU­BAV Osjet­lji­vost part­ne­ra je po­ve­za­na s va­šim ne­ra­zu­mi­je­va­njem ili čak gru­boš­ću. PO­SAO Tru­dit će­te se da ni­če­ga ne bu­de ni­ti pre­vi­še. ZDRAVLJE Od­mo­ri­te se po­pod­ne. Bli­zan­ci (22. 5. - 21. 6.) LJU­BAV Vaš part­ner će za­mis­li­ti jed­no, a vi dru­go. Te­ško će­te se usu­gla­si­ti. PO­SAO Ra­zum je ono što će vas odves­ti na­pri­jed. ZDRAVLJE Ima­te emo­tiv­ne frus­tra­ci­je. Rak (22. 6. - 22. 7.) LJU­BAV Či­nit će vam se da što se vi vi­še tru­di­te, to stva­ri pos­ta­ju sve go­re. PO­SAO Mno­gi će se osje­ća­ti ne­si­gur­no. Usre­do­to­či­te se na svo­ja struč­na zna-nja. ZDRAVLJE Ču­vaj­te se pre­hla­de. Lav (23. 7. - 22. 8.) LJU­BAV Ne­ki će se pre­tvo­ri­ti u pra­ve pjes­ni­ke.PO­SAO Mo­gu­će je kra­će pos­lov­no pu­to­va­nje u mjes­to gdje ima vo­de. ZDRAVLJE Ne in­zis­ti­raj­te na de­ta­lji­ma. Dje­vi­ca (23. 8. - 22. 9.) LJU­BAV Oso­be su­prot­nog spo­la ra­do će vas pri­hva­ća­ti u svo­je druš­tvo.. PO­SAO Ni u če­mu ne­moj­te pre­tje­ri­va­ti. Okol­nos­ti će vam ići u pri­log. ZDRAVLJE Ma­le ner­vo­ze. Va­ga (23. 9. - 22. 10.)

Va­ga (23. 9. - 22. 10.) LJU­BAV Ne­će­te bi­ti jas­ni ni­ti sa­mi se­bi, ni­ti dru­gi­ma. PO­SAO Še­fo­vi će vas na­vo­di­ti na dje­lo­va­nje go­to­vo ša­hov­skim sti­lom. ZDRAVLJE Od­go­va­rat će vam pa­siv­nost. Škor­pi­on (23. 10. - 21. 11.) LJU­BAV Bit će­te sklo­ni ide­ali­zi­ra­ti vo­lje­nu oso­bu i pri­pi­sa­ti joj oso­bi­ne ko­je ona re­al­no uop­će ne­ma. PO­SAO Sli­je­di­te za­cr­ta­ni pra­vac dj­lo­va­nja bez mno­go ko-men­ta­ra. ZDRAVLJE Bu­di­te eko­no­mič­ni. Stri­je­lac (22. 11. - 21. 12.) LJU­BAV Us­li­je­dit će pro­laz­ni pad sa­mo­po­uz­da­nja zbog ko­jeg će­te se ma­lo po­vu­ći u se­be. PO­SAO Pre­poz­nat će­te fi­nan­cij­ske nes­ta­bil­nos­ti. ZDRAV-LJE Ne sa­njaj­te ne­mo­gu­će. Ja­rac (22. 12. - 20. 1.) LJU­BAV Ni da­nas ne­će­te bi­ti pot­pu-no si­gur­ni što je to što oče­ku­je­te od lju­ba­vi. PO­SAO Kr­še­ći pra­vi­la, vi mis­li­te da na­pre­du­je­te. Raz­mis­li­te. ZDRAVLJE Osjet­lji­vost gr­la. Vo­de­njak (21. 1. - 18. 2.) LJU-BAV Ako se upus­ti­te u pro­mje-ne u od­no­su, ne­će­te bi­ti do­s­ljed­ni, ni­ti upor­ni. PO­SAO Pri­jed­lo­zi u fi­nan­cij­skom sek­to­ru uči­ni­ti će da se za­mis­li­te o nji­ma. ZDRAVLJE Osjet­lji­vost ži­va­ca. Ri­be (19. 2. - 20. 3.) LJU­BAV Bit će vam va­žan sek­su­al­ni ži­vot. Po­ku­šat će­te part­ne­ra odu­še­vi­ti ne­kom svo­jom vra­to­lo­mi­jom. PO­SAO Kon­tak­ti­rat će­te fi­nan­cij­ske struč­nja­ke. ZDRAVLJE Ne­ke će bo­lje­ti sto­pa­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.