Ame­rič­ki od­vjet­ni­ci se nu­de To­do­ri­ću

Plan je tu­ži­ti Ru­se jer su zna­li da Agro­kor ne mo­že vra­ti­ti kre­di­te

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Li­di­ja Ki­se­ljak

Uz di­oni­ce Mer­ca­to­ra ko­je su u vlas­niš­tvu To­do­ri­će­ve tvrt­ke iz Ni­zo­zem­ske, za­log za 100 mi­li­ju­na eura kre­di­ta bio je i dio Kul­me­ro­vih dvo­ra Ru­ski Sber­bank pre­uzi­ma 18,53 pos­to di­oni­ca Mer­ca­to­ra. Taj udjel u vlas­niš­tvu je ni­zo­zem­ske tvrt­ke Agro­kor B.V. u vlas­niš­tvu Ivi­ce To­do­ri­ća, a bio je jam­s­tvo za po­s­ljed­nji kre­dit Agro­ko­ru odo­bren u ve­lja­či ove go­di­ne. Is­to­dob­no, ka­ko doz­na­je Ve­čer­nji list iz di­plo­mat­skih iz­vo­ra, vr­hun­ski od­vjet­ni­ci i prav­ni­ci, me­đu ko­ji­ma su i ne­ki ame­rič­ki, sprem­ni su zas­tu­pa­ti To­do­ri­ća u mo­gu­ćoj tuž­bi pro­tiv ru­ske ban­ke jer To­do­rić sma­tra da su Ru­si tre­ba­li zna­ti da ne mo­gu odo­bri­ti to­li­ki kre­dit već op­te­re­će­nom Agro­ko­ru te da im je je­di­ni cilj bi­lo pre­uzi­ma­nje Agro­ko­ra. U Mer­ca­to­ru su nam rek­li da pre­uzi­ma­nje di­oni­ca ne­će utje­ca­ti na pos­lo­va­nje tvrt­ke, ai u Za­gre­bu su po­t­vr­di­li da bi­lo kak­vo ras­po­la­ga­nje tim ma­njin­skim udje­lom ne­ma utje­caj na bu­duć­nost Mer­ca­to­ra kao ni na pro­ces res­truk­tu­ri­ra­nja Agro­ko­ra. Jer Agro­kor B.V. ni­je u vlas­niš­tvu Agro­ko­ra. Sto­ga i ovaj po­tez Ru­sa ni­je upli­ta­nje u pro­ces pre­dvi­đen za­ko­nom.

Ne­ma opas­nos­ti za Hr­vat­sku

Agro­kor je vlas­nik 69,57% Mer­ca­to­ra i taj udjel, ka­žu u Agro­ko­ru, ni­je za­lo­žen. Objaš­nja­va­ju da sva vlas­nič­ka pra­va u Mer­ca­to­ru kon­cern os­tva­ru­je na te­me­lju tog ve­ćin­skog udje­la. Udio od 18,53% u vlas­niš­tvu je Agro­kor Inves­t­ment­sa B.V. sa sje­di­štem u Ni­zo­zem­skoj i u pot­pu­nom je vlas­niš­tvu Ivi­ce To­do­ri­ća. Osim di­oni­ca Mer­ca­to­ra, osi­gu­ra­nje Sber­ban­ku za po­s­ljed­nji kre­dit bio je i dio To­do­ro­vi­će­ve imo­vi­ne, tj. Kul­me­ro­vih dvo­ra, pa ni­je is­klju­če­no da na­kon di­oni­ca Mer­ca­to­ra kre­ne i ovr­ha nad To­do­ri­će­vom ne­kret­ni­nom. – Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma ko­ji­ma ras­po­la­že izvan­red­na upra­va Agro­ko­ra, Ivi­ca To­do­rić je pri­li­kom po­di­za­nja kre­di­ta u iz­no­su od 100 mi­li­ju­na eura od Sber­ban­ka u ve­lja­či ove go­di­ne za­lo­žio di­oni­ce Mer­ca­to­ra u vlas­niš­tvu Agro­kor Inves­t­ment B.V. kao do­dat­no sred­stvo osi­gu­ra­nja. Tim te­me­ljem Sber­bank ima di­rek­tan zah­tjev pre­ma toj imo­vi­ni i mo­že po­kre­nu­ti pos­tu­pak ovr­he. Ka­ko Agro­kor ni­je vlas­nik Agro­kor Inves­t­ment­sa B.V., na tu se kom­pa­ni­ju ne od­no­si Za­kon o pos­tup­ku iz­van­red­ne upra­ve. Izvan­red­na upra­va Agro­ko­ra ima in­ge­ren­ci­je sa­mo nad vlas­niš­tvom Agro­ko­ra, a na­ve­de­ni ma­njin­ski udio u Mer­ca­to­ru to ni­je – ka­žu u Agro­ko­ru. Pre­ma na­vo­di­ma slo­ven­skih me­di­ja, za­pli­je­nje­ni udio u Mer­ca­to­ru Ru­si na­mje­ra­va­ju za­dr­ža­ti do kra­ja lip­nja, a on­da ga pro­da­ti. Taj po­tez ne­će ima­ti ni­ka­kav utje­caj na dalj­nji pro­ces res­truk­tu­ri­ra­nja u Agro­ko­ru. Je­di­no se mo­že pos­ta­vi­ti pi­ta­nje bi li se Ru­si mo­gli po­če­ti na­pla­ći­va­ti i kroz di­oni­ce Agro­ko­ro­vih kom­pa­ni­ja u Hr­vat­skoj, ko­je su bi­le jam­s­tvo za ne­ke ra­ni­je kre­di­te. Te­ško, jer bi to uklju­či­va­lo tuž­be zbog Za­ko­na ko­ji je sna­zi, a pre­ma ko­jem će se sve od­lu­ke o na­pla­ta­ma, ka­ko i u ko­jem iz­no­su, do­ni­je­ti tek na­kon za­vr­šet­ka iz­van­red­ne upra­ve, tj. u pro­ce­su na­god­be. Ne zna se još i ho­će li Ru­si su­dje­lo­va­ti u no­vom kre­dit­nom aran­žma­nu od 480 mi­li­ju­na eura. Pro­ti­ve se jer ne že­le roll-up uvjet s ob­zi­rom na to da je jed­nak omjer osi­gu­ra­nog po­vra­ta sta­rog du­ga i za ban­ke i za fon­do­ve. Fon­do­vi su, na­ime, u pred­nos­ti, tu­ma­če Ru­si, jer su jef­ti­no ku­pi­li po­čet­kom go­di­ne Agro­ko­rov dug. Pr­vot­ni je uvjet ru­ske ban­ke bio da se upra­vo nji­hov po­s­ljed­nji kre­dit sta­vi u pri­ori­tet­nu traž­bi­nu, ne­što slič­no što se nu­di kroz roll-up. No ta­da je to od­bi­je­no. Raz­go­vo­ri Sber­ban­ka s iz­van­red­nom upra­vom o mo­gu­ćem uklju­či­va­nju u no­vo kre­di­ti­ra­nje kon­ti­nu­ira­no tra­ju. Dru­ga ru­ska ban­ka ko­ja je su­dje­lo­va­la u kre­di­ti­ra­nju Agro­ko­ra, VTB, sprem­na je da­ti i no­vi kre­dit, no ta ban­ka ne mo­že od­lu­či­va­ti bez pris­tan­ka Sber­ban­ka. A no­vi je kre­dit, s ru­skim ban­ka­ma ili bez njih, osi­gu­ran.

Ključ­ni pri­ho­di u se­zo­ni

Izvan­red­na upra­va Agro­ko­ra raz­go­va­ra sa Sber­ban­kom i da­lje o su­dje­lo­va­nju u kre­di­tu Slo­ven­ski me­di­ji na­vo­de da će Ru­si za­dr­ža­ti di­oni­ce do kra­ja lip­nja, a on­da ih pro­da­ti

Pr­vih 100 mi­li­ju­na od fon­da Knig­h­t­he­ad sje­lo je na ra­čun i u di­je­lo­vi­ma se, pre­ma po­tre­ba­ma, pu­šta ili za pla­ća­nje du­go­va ili za ula­ga­nje u pro­izvod­nju ka­ko bi se za­do­vo­lji­li zah­tje­vi tr­ži­šta i po­li­ce Kon­zu­ma bi­le stal­no po­pu­nje­ne. Jer pri­ho­di u se­zo­ni bit će zna­čaj­na stav­ka za re­zul­ta­te pos­lo­va­nja. Njih do­dat­nim mje­ra­ma tre­ba pos­pje­ši­ti ne­dav­no ime­no­van ope­ra­tiv­ni me­nadž­ment. On mo­ra bo­ljim re­zul­ta­ti­ma po­ve­ća­ti vri­jed­nost tvrt­ki i pos­li­je ih pri­pre­mi­ti za pro­da­ju. Uz 480 mi­li­ju­na eura kre­di­ta, do­dat­nih 50 mi­li­ju­na uz roll-up uvjet na­mi­je­nje­no je do­bav­lja­či­ma pa će oni ko­ji će htje­ti mo­ći u se­zo­ni pla­si­ra­ti ro­bu za ko­ju će bi­ti pla­će­ni na kra­ju pro­ce­sa, a is­to­dob­no u vri­jed­nos­ti pla­si­ra­ne ro­be osi­gu­ra­ti vra­ća­nje sta­rog du­ga.

Ovr­ha di­oni­ca Sber­bank pre­uzi­ma 18,53 % di­oni­ca Mer­ca­to­ra ko­ji su u vlas­niš­tvu To­do­ri­će­va Agro­ko­ra B.V. Ve­ćin­ski udjel U Mer­ca­to­ru Agro­kor dr­ži 69,57% udje­la, ko­ji ni­je za­lo­žen, pa će se pro­ces neo­me­ta­no odvi­ja­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.