Li­ječ­ni­ci Gra­barKi­ta­ro­vić sa­vje­tu­ju da us­po­ri tem­po

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Da­vor Ivan­ko­vić

Te­go­ba­ma ko­ji­ma, pre­ma me­di­cin­skim sta­tis­ti­ka­ma, ti­je­kom ži­vo­ta bu­de iz­lo­že­no do 80 pos­to gra­đa­na, bol­nim pro­ble­mi­ma s kra­ljež­ni­com, iz­lo­že­na je i hr­vat­ska pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić, ko­ja će mo­ra­ti na fi­zi­kal­nu te­ra­pi­ju. Ot­pri­je je ima­la pro­ble­ma u do­njem di­je­lu kra­ljež­ni­ce, a pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci po­ja­vi­la joj se bol ko­ja se ši­ri iz vrat­ne kra­ljež­ni­ce duž des­ne ru­ke. Zbog tih pro­ble­ma an­ga­ži­ra­ni su i li­ječ­ni­ci sa za­gre­bač­kog Re­bra (KBC Zagreb), or­to­pe­di, ne­uro­lo­zi, a na­prav­ljen joj je i MR kra­ljež­ni­ce i ra­me­na. Na­la­zi su po­ka­za­li da je uz­rok te­go­ba her­ni­ja di­ska u vrat­nom di­je­lu kra­ljež­ni­ce, a ot­kri­ve­na je i ma­nja her­ni­ja u do­njem di­je­lu kra­ljež­ni­ce. Na­kon di­jag­no­ze, me­đu­tim, li­ječ­ni­ci su za­klju­či­li da ipak ne­ma po­tre­be i za ne­uro­ki­rur­škim li­je­če­njem, dak­le ope­ra­ci­jom, te su pre­po­ru­či­li da se te­go­be po­ku­ša­ju naj­pri­je uma­nji­ti fi­zi­kal­nom te­ra­pi­jom u idu­ća dva tjed­na. Pre­ma po­tre­bi će pro­ves­ti i far­ma­ko­te­ra­pi­ju ra­di sma­nji­va­nja bo­lo­va, ka­žu na Pan­tov­ča­ku. Pred­sjed­ni­ca je o svom zdrav­s­tve­nom sta­nju go­vo­ri­la no­vi­na­ri­ma u Mu­ze­ju su­vre­me­ne umjet­nos­ti, gdje je na­zo­či­la sve­ča­noj do­dje­li na­gra­da Cro­ati­an Ma­kers li­ge. Pod­sje­ti­la je ka­ko ima­la her­mi­ju i u lum­bal­nom di­je­lu, od ko­je se već opo­ra­vi­la. – Do­sad mi je bi­lo naj­te­že sje­de­nje na Fa­kul­te­tu po­li­tič­kih zna­nos­ti na pre­da­va­nji­ma na­ve­čer, u onim dr­ve­nim sto­li­ca­ma – rek­la je. Is­tak­nu­la je da će opo­ra­vak tra­ja­ti vje­ro­jat­no oko dva mje­se­ca te do­da­la da ne mo­že od­mor uze­ti u jed­nom ko­ma­du, ali je uvje­re­na da će bo­lo­vi nes­ta­ti do je­se­ni. Is­to­dob­no, li­ječ­ni­ci su od pred­sjed­ni­ce za­tra­ži­li da po­šte­di kra­ljež­ni­cu i sma­nji svo­je ak­tiv­nos­ti. To će bi­ti pro­blem jer je pred­sjed­ni­ca u dvi­je i pol go­di­na svog man­da­ta po­ka­za­la da je iz­u­zet­no ak­tiv­na. Osim de­se­ta­ka služ­be­nih pu­to­va­nja i di­na­mič­ne vanj­sko­po­li­tič­ke agen­de, re­do­vi­to obi­la­zi Hr­vat­sku jer je je­dan od nje­zi­nih “za­štit­nih” zna­ko­va stal­na osob­na ko­mu­ni­ka­ci­ja s jav­nos­ti. Ka­ko se či­ni, pred­sjed­ni­ca će mo­ra­ti na ovaj “sma­nje­ni re­žim” od­mah na­kon Da­na dr­žav­nos­ti, na­kon sve­ča­nog i tra­di­ci­onal­nog pred­sjed­nič­kog prij­ma na Pan­tov­ča­ku. Re­če­no je ka­ko nje­zi­na te­ra­pi­ja ne ugro­ža­va pla­ni­ra­ni bo­ra­vak na Du­brov­nik fo­ru­mu 30. lip­nja. Pred­sjed­ni­ca ne­će pro­pus­ti­ti ni ina­ugu­ra­ci­ju no­vog pred­sjed­ni­ka Sr­bi­je Alek­san­dra Vu­či­ća u pe­tak u Be­ogra­du. Tom će pri­go­dom s Vu­či­ćem odr­ža­ti i bi­la­te­ral­ni sas­ta­nak.

– Do­sad mi je bi­lo naj­te­že sje­de­nje na Fa­kul­te­tu po­li­tič­kih zna­nos­ti na pre­da­va­nji­ma na­ve­čer, u onim dr­ve­nim sto­li­ca­ma – rek­la je pred­sjed­ni­ca

Pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­barKi­ta­ro­vić ne­će pro­pus­ti­ti ina­ugu­ra­ci­ju no­vog pred­sjed­ni­ka Sr­bi­je Alek­san­dra Vu­či­ća u pe­tak u Be­ogra­du

Di­skus her­ni­ja na­ziv je za pu­ca­nje (ošte­će­nje) vanj­skog pr­ste­na di­sku­sa (anu­lu­sa) i iz­la­zak nje­go­ve jez­gre iz­van di­sku­sa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.