Ja­dran­ku Slo­ko­vić za­mi­je­nio I. Sta­ni­ćem

Od­vjet­nič­ki tim ne­će tra­ži­ti od­go­du ra­di upoz­na­va­nja sa spi­som. Već sve zna­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Ivana.ja­ke­lic@ve­cer­nji.net Ivana Ja­ke­lić ZAGREB

Ivan Sta­nić i Ni­ko­la Man­dić ra­de u ure­du s Ma­tom Ma­ti­ćem, a taj ured obi­telj Ma­mić zas­tu­pa u spi­su u ko­jem is­tra­ga još tra­je

Na­kon što je Zdrav­ko Ma­mić proš­li tje­dan na do­tad ne­vi­đen na­čin, vi­ču­ći u sud­ni­ci, ot­ka­zao pu­no­moć svo­jim do­ta­daš­njim od­vjet­ni­ci­ma Ja­dran­ki Slo­ko­vić i Če­di Pro­da­no­vi­ću, su­dac Dar­ko Kruš­lin dao mu je rok do slje­de­će ras­pra­ve za­ka­za­ne po­čet­kom sr­p­nja da iz­a­be­re no­ve od­vjet­ni­ke. A ti no­vi od­vjet­ni­ci, doz­na­je se, bit će Ivan Sta­nić i Ni­ko­la Man­dić ko­ji ra­de za­jed­no s od­vjet­ni­kom Ma­tom Ma­ti­ćem.

Odri­ču se pra­va

Sta­nić bi tre­bao bi­ti bra­ni­telj Zdrav­ku, a Man­dić Zo­ra­nu Ma- mi­ću. S ob­zi­rom na ula­zak no­vih od­vjet­ni­ka u spis, u tak­vim si­tu­aci­ja­ma je uobi­ča­je­no i da od­vjet­ni­ci od su­da tra­že i do­bi­ju vri­je­me za upoz­na­va­nje sa spi­som. No, ka­ko se doz­na­je, u slu­ča­ju Ma­mić to ne­će bi­ti ta­ko jer nje­go­vi no­vi od­vjet­ni­ci su­du pla­ni­ra­ju pod­ni­je­ti pod­ne­sak u ko­jem se tog pra­va odri­ču. Je­dan od raz­lo­ga je što Ma­mić ti­me že­li do­ka­za­ti da zad­nji ek­s­ces u sud­ni­ci ni­je is­pla­ni­rao, već se on spon­ta­no do­go­dio, što ru­ku na sr­ce, ma­lo tko vje­ru­je. A dru­gi, mno­go važ­ni­ji je či­nje­ni­ca da od­vjet­ni­ci Sta­nić, Man­dić i Ma­tić zas­tu­pa­ju Ma­mi­će u dru­gom pos­tup­ku ko­ji se pro­tiv njih vo­di, te su do­volj­no upu­će­ni i u ovaj spis. Ri­ječ je o pos­tup­ku ko­ji se zbog iz­vla­če­nja nov­ca iz Di­na­ma vo­di pro­tiv Zdrav­ka, Zo­ra­na i Ma­ri­ja Ma­mi­ća, te Igo­ra Kro­te, San­dra Sti­pan­či­ća, Da­mi­ra Vr­ba­no­vi­ća i Nik­kyja Vuk­sa­na. Taj je pos­tu­pak u fa­zi is­tra­ge, a oče­ku­je se da bi op­tuž­ni­ca mo­gla bi­ti po­dig­nu­ta ti­je­kom sr­p­nja. U tom pos­tup­ku Ma­mić i os­ta­li sum­nji­če se za iz­vla­če­nje oko 270 mi­li­ju­na ku­na iz Di­na­ma, i to pre­ko off sho­re kom­pa­ni­ja re­gis­tri­ra­nih u Švi­car­skoj, Arap­skim Emi­ra­ti­ma, Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji i Hong Kon­gu.

Ve­lik broj tran­sfe­ra

Tom is­tra­gom obu­hva­ćen je ve­lik broj tran­sfe­ra Di­na­mo­vih igra­ča u ino­zem­ne klu­bo­ve, pa su is­tra­ži­te­lje za­ni­ma­li tran­sfe­ri Ve­dra­na Ćor­lu­ke, Ti­na Je­dva­ja, Di­ne Dr­pi­ća, Ma­ri­ja Man­džu­ki­ća, Bo­ška Ba­la­ba­na... S ob­zi­rom na to da se dio tih pos­lo­va odvi­jao i u ino­zem­s­tvu, ti­je­kom is­tra­ge je tra­že­na i me­đu­na­rod­na prav­na po­moć, a Švi­car­ska je u od­no­su na pos­lo­ve ko­ji su se odvi­ja­li na nje­zi­nu te­ri­to­ri­ju pro­ve­la svo­ju is­tra­gu. Re­zul­ta­ti onog što su ot­kri­li tre­ba­li bi bi­ti dos­tav­lje­ni USKOK-u te u ko­nač­ni­ci pos­ta­ti i sas­tav­ni dio već pos­to­je­ćeg spi­sa. Ka­da op­tuž­ni­ca bu­de po­dig­nu­ta, oče­ku­je se i da će USKOK po­no­vo od Vr­hov­nog su­da za­tra­ži­ti de­le­ga­ci­ju spi­sa sa su­da u Za­gre­bu. Proš­li put Vr­hov­ni sud im je zah­tjev uva­žio, a oni su ga prav­da­li poz­nans­tvom Zdrav­ka Ma­mi­ća s po­je­di­nim su­ci­ma ko­ji ra­de na tom su­du, te či­nje­ni­com da ne­ki od su­da­ca za­gre­bač­kog Žu­pa­nij­skog su­da su­dje­lu­ju i u od­lu­ka­ma ko­je do­no­si Dis­ci­plin­ska ko­mi­si­ja HNS-a. Ho­će li Vr­hov­ni sud i ovaj put uva­ži­ti USKOK-ove ar­gu­men­te za de­le­ga­ci­ju spi­sa tek će se vi­dje­ti. Što se ti­če su­đe­nja u Osi­je­ku, ako sve os­ta­ne pre­ma naj­a­va­ma iz re­do­va Ma­mi­će­vih no­vih od­vjet­ni­ka, su­đe­nje će se nor­mal­no nas­ta­vi­ti po­čet­kom sr­p­nja is­ka­zi­ma svje­do­ka. De­jan Lo­vren bi na klu­pu za svje­do­ke tre­bao sjes­ti u ruj­nu, a Lu­ka Mo­drić će za to vri­je­me če­ka­ti ho­će li i for­mal­no bi­ti osum­nji­čen za da­va­nje laž­nog is­ka­za ti­je­kom su­đe­nja Ma­mi­ću.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.