Je li hra­na u Hr­vat­skoj pre­sku­pa?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

M. TUŠKAN KRIŽANIĆ asis. u nas­ta­vi

Hra­na i re­ži­je su pre­sku­pi, a na­ro­či­to do­ma­ća hra­na, ta­ko da je zdra­vi­ja hra­na mno­gi­ma te­že dos­tup­na.

IVANA PAPA HALAR re­fe­ren­ti­ca

Hra­na je pre­sku­pa. Ja ku­pu­jem do­ma­ću hra­nu, što je pu­no skup­lje od hra­ne u su­per­mar­ke­tu.

I. TUŠKAN MIHALIĆ pro­fe­so­ri­ca

Hra­na je pre­sku­pa, po­seb­no ako že­li­te kva­li­tet­no. Na­sre­ću ima­mo dos­ta svo­je do­ma­će hra­ne.

JOSIPA GOJAK tr­gov­ki­nja

Sve je ja­ko sku­po, i vo­će i po­vr­će i me­so, a kva­li­te­ta je po­ne­kad upit­na. Na­sre­ću ima­mo svo­ju hra­nu. (sb)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.