Od 1. sr­p­nja sis­te­mat­ski pre­gle­di za bra­ni­te­lje

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ibe)

Op­ća bol­ni­ca Varaždin 1. sr­p­nja po­či­nje pro­vo­di­ti pre­ven­tiv­ne sis­te­mat­ske pre­gle­de hr­vat­skih bra­ni­te­lja pre­ma pro­gra­mu Vla­de. Bol­ni­ca će u osi­gu­ra­ne ter­mi­ne pre­gle­da bra­ni­te­lje po­zi­va­ti te­le­fo­nom ili pi­sa­nim po­zi­vi­ma na kuć­nu adre­su.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.