Šef Skup­šti­ne Alen Ru­nac, Ča­čić “vo­lon­ter”

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

ZAGREB Pred­sjed­nik Skup­šti­ne Va­ra­ždin­ske žu­pa­ni­je HDZ-ov je kan­di­dat za žu­pa­na na proš­lim iz­bo­ri­ma Alen Ru­nac, a do­pred­sjed­ni­ci su Zvo­ni­mir Sa­ba­ti iz HSS-a i Kre­ši­mir Ša­lig iz SDP-a. Na ju­čer odr­ža­noj kons­ti­tu­ira­ju­ćoj sjed­ni­ci do­bi­li su 39 od 41 gla­sa. Žu­pan Ra­di­mir Ča­čić (Re­for­mis­ti) part­ne­ra za ve­ći­nu u Skup­šti­ni pro­na­šao je u HDZ-u, no tre­bat će još ne­ko­ga, vje­ro­jat­no vi­jeć­ni­ke HSS-a. Ča­čić je re­kao da će funk­ci­ju žu­pa­na ob­na­ša­ti vo­lon­ter­ski i ne­će pri­ma­ti pla­ću, ne­go nak­na­du od oko 6800 ku­na, či­me će ušte­dje­ti oko mi­li­jun ku­na u če­ti­ri go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.