Za ovr­he do 10 ti­su­ća ku­na uki­nu­ti tro­šak jav­nih bi­ljež­ni­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja

U SDP-u pla­ni­ra­ju pred­lo­ži­ti i da se po­ve­ća za­šti­će­ni dio pla­će ovr­še­ni­ka kao i tzv. walk away mo­del za hi­po­te­kar­ne kre­di­te pe­tra.ma­re­tic@ve­cer­nji.net Iz­mje­ne ovr­š­nog za­ko­na pri­ori­tet su na ko­jem Klub zas­tup­ni­ka SDP-a ra­di i ko­je će upu­ti­ti u sa­bor­sku pro­ce­du­ru pri­je ljet­ne stan­ke. No­vi za­kon još je u fa­zi iz­ra­de, ali već sa­da se zna da bi se pred­lo­ži­lo sma­nje­nje troškova ovr­ha za gra­đa­ne. U slu­ča­je­vi­ma u ko­ji­ma je vri­jed­nost spor­na, od­nos­no tro­šak je ovr­he ni­ži od de­set ti­su­ća ku­na, SDP pred­la­že uki­da­nje jav­no­bi­ljež­nič­kih troškova. Po pri­jed­lo­gu, to bi za ovr­še­ni­ke ra­di­la Fi­na, i to bez na­pla­ći­va­nja nak­na­de. Pre­ma ne­kim pro­cje­na­ma, čak 90 pos­to gra­đa­na mu­ku mu­či upra­vo s ovr­ha­ma u iz­no­su do de­set ti­su­ća ku­na. Za one ko­ji­ma vri­jed­nost ovr­he pre­la­zi de­set ti­su­ća ku­na, tro­šak jav­nih bi­ljež­ni­ka, ka­žu u SDP-u, tre­bao bi bi­ti upo­la ma­nji. Ta­ko­đer, SDP će pred­lo­ži­ti i da se po­ve­ća za­šti­će­ni dio pla­će ovr­še­ni­ka, a pred­lo­žit će i ne­ke pro­mje­ne ve­za­ne uz gra­đa­ne ko­ji ima­ju pro­ble­ma s pla­ća­njem stam­be­nih kre­di­ta. Pred­la­žu tzv. walk away mo­del za hi­po­te­kar­ne kre­di­te kod ko­jeg bi se dug sma­trao pod­mi­re­nim ovr­hom ne­kret­ni­ne čak i ako je vri­jed­nost ne­kret­ni­ne ni­ža od du­ga. A duž­ni­ka se vi­še ne bi smje­lo te­re­ti­ti.

Šef SDP-a Da­vor Ber­nar­dić naj­av­lju­je da će svoj pri­jed­log za­ko­na u Sa­bor pos­la­ti pri­je ljet­ne stan­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.