Iz kar­lo­vač­ke mes­ni­ce po­vu­če­na sal­mo­ne­loz­na pi­le­ti­na iz Polj­ske

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (jra)

Nad­zo­rom hra­ne ži­vo­tinj­skog po­dri­je­tla u svje­žim pi­le­ćim fi­le­ti­ma po­dri­je­tlom iz Polj­ske, kla­sa A, LOT 6350079084, s ro­kom va­lja­nos­ti do 9. lip­nja 2017., ut­vr­đe­na je bak­te­ri­ja Sal­mo­nel­la spp., pri­op­ći­lo je Mi­nis­tar­stvo po­ljo­pri­vre­de. Uzor­ko­va­nje je pro­ve­de­no u re­gis­tri­ra­noj mes­ni­ci u Kar­lov­cu u vlas­niš­tvu Mes­ne in­dus­tri­je Bra­ća Pi­vac. Pro­izvo­đač spor­nog pro­izvo­da, ko­ji je već po­vu­čen s tr­ži­šta, polj­ski je Ani­mex Fo­ods Sp. z o.o. sp.k. Iz Mi­nis­tar­stva is­ti­ču ka­ko je sal­mo­ne­lo­za za­raz­na bo­lest ko­ju naj­češ­će uz­ro­ku­je hra­na ži­vo­tinj­skog po­ri­jek­la – ja­ja, mli­je­ko i me­so, ali i bilj­na hra­na za­ga­đe­na sal­mo­ne­lom. Upo­zo­ra­va­ju po­tro­ša­če da se pri ru­ko­va­nju hra­nom tre­ba pri­dr­ža­va­ti do­bre hi­gi­jen­ske prak­se. Hra­nu pri­je kon­zu­ma­ci­je, po­go­to­vo pi­le­će me­so, tre­ba do­bro ter­mič­ki obra­di­ti pri­mje­nom tem­pe­ra­tu­re od naj­ma­nje 70° C u vre­me­nu od jed­ne mi­nu­te u svim di­je­lo­vi­ma me­sa.

La­dis­lav Ju­rić, os­ni­vač Ba­gi­zz­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.