U za­šti­će­ne lo­ka­li­te­te uvr­sti­ti ci­je­li Vukovar kao mjes­to pi­je­te­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (rak)

Do­bro pred­sta­vi­ti za­šti­će­ne lo­ka­li­te­te, gra­do­ve, kul­tur­nu ba­šti­nu, is­ti­nu o Do­mo­vin­skom ra­tu, tra­di­ci­ju i pri­tom pre­ni­je­ti duh do­ma­ćeg sta­nov­niš­tva, mo­gu sa­mo edu­ci­ra­ni vo­di­či, ko­ji do­bro poz­na­ju kraj o ko­jem se ra­di. Ta je po­ru­ka odas­la­na s te­mat­ske ve­če­ri ‘Za­šti­će­ni lo­ka­li­te­ti’ Za­jed­ni­ce dru­šta­va tu­ris­tič­kih vo­di­ča. Po­vod je, objaš­nja­va­ju, ne­do­re­če­na obve­za, ko­ju na­me­će EK, da se kod nas do­zvo­li vo­đe­nje stra­nim vo­di­či­ma svag­dje osim na za­šti­će­nim lo­ka­li­te­ti­ma, a da ni­je de­fi­ni­ra­no što je po­dru­čje za­šti­će­nog lo­ka­li­te­ta. Pred­sjed­ni­ca Za­jed­ni­ce Kris­ti­na Nu­ić Pr­ka za­lo­ži­la se da se u za­šti­će­ne lo­ka­li­te­te uvr­sti ci­je­li grad Vukovar kao mjes­to po­seb­nog pi­je­te­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.