Mr­šti­li se, ali sa­da obo­ža­va­ju smo­ot­hie s bli­tvom i ke­ljom

Ku­ha­njem do zdrav­lja Pro­jekt osječ­ke OŠ Fra­nje Kre­žme dje­cu uči zdra­vim na­vi­ka­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Su­za­na Le­pan Šte­fan­čić su­za­na.le­pan-ste­fan­cic@ve­cer­nji.net

Ku­li­nar­skom pos­lu pri­onu­lo je 29 uče­ni­ka iz dva osma raz­re­da. No­vac za ku­hi­nju po mje­ri skup­lja­li su na­por­no ra­de­ći ci­je­lu go­di­nu

Na­kon nas­ta­ve oni ni­su sje­di­li pred ra­ču­na­lom, ne­go su se vra­ća­li u ško­lu i hva­ta­li se – ku­ha­če. Mi­je­si­li su ti­jes­to, muć­ka­li smo­ot­hi­eje, pek­li ko­la­če. Osma­ši iz OŠ Fra­nje Kre­žme je­di­ni su u Osi­je­ku ko­ji u ško­li ku­ha­ju, a od­ne­dav­na i u “pra­voj prav­ca­toj” ku­hi­nji za ko­ju su se sa­mi iz­bo­ri­li. Pro­jekt je to “Ku­ha­njem do zdrav­lja”.

Pro­da­va­li pa­la­čin­ke

Lu­ka Ku­š­tro iz 8. b priz­na­je da je u po­čet­ku bi­lo te­ško. – Mli­je­ko mi naj­češ­će is­ki­pi, ali nas­ta­vim da­lje, do­ga­đa se. Bu­de pos­la oko čiš­će­nja pos­li­je, no po­čis­tim što za­pr­ljam. I ma­ma mi je ja­ko pu­no po­mo­gla kod ku­će, na­uči­la me ne­ke re­cep­te – op­ti­mi- sti­čan je Lu­ka. – Znam na­pra­vi­ti va­fle, usa­vr­ši­la sam pa­la­čin­ke, raz­li­či­ta va­ri­va, zdra­ve smo­ot­hi­eje ko­ji su od­lič­ni za naš or­ga­ni­zam ako se ba­vi­mo spor­tom. Ured­nost mi ni­je ja­ča stra­na, ali br­zi­na jest – smje­ška se pak ko­le­gi­ca mu Ta­ra Ko­va­če­vić. Ci­je­la je pri­ča po­če­la je­se­nas, a pro­fe­so­ri­ca Kse­ni­ja Ru­mo­ra ide­ju je “pres­li­ka­la” od jed­ne slo­ven­ske ško­le. – Čim sam pi­ta­la dje­cu što mis­le o to­me da uve­de­mo ku­ha­nje, bi­li su odu­šev­lje­ni! Kod ku­će baš i ni­su pu­no u ku­hi­nji, a ro­di­te­lji su ti ko­ji ih sto­pi­ra­ju. Čak i ka­da bi htje­li, ka­žu im: “Ne­moj ti, ja ću”. Je li to iz stra­ha, ne­dos­tat­ka vre­me­na, sum­nje u nji­ho­ve spo­sob­nos­ti ili da ih po­šte­de, to ne znam – po­či­nje Kse­ni­ja Ru­mo­ra, vo­di­te­lji­ca pro­jek­ta, ina­če pro­fe­so­ri­ca en­gle­skog i nje­mač­kog je­zi­ka. Ku­li­nar­skom pos­lu pri­onu­lo je 29 uče­ni­ka iz dva osma raz­re­da, u po­čet­ku u uči­oni­ci en­gle­skog je­zi­ka. – Ko­ris­ti­li smo pe­kač za pi­zzu iz ko­je­ga je sve do­bro osim pi­zze, pek­li smo na to­me pa­la­čin­ke i va­fle i skup­lja­li no­vac za na­šu ku­hi­nju. Pri­pre­ma­li smo smo­ot­hi­eje u blen­de­ri­ma ko­je su dje­ca sa­ma do­no­si­la od ku­će, to nam je jed­nos­tav­no, a zdra­vo je. Ta­ko smo ot­kri­li chia i la­ne­ne sje­men­ke, doz­na­li da ba­na­na sa­vr­še­no pa­še s lis­tom ke­lja ili bli­tva s ki­vi­jem i ba­na­nom, na što su se pri­lič­no mr­go­di­li u pr­vom tre­nut­ku – smje­ška se pro­fe­so­ri­ca. Što sku­ha­ju, sa­mi po­je­du. No­vac za na­mir­ni­ce skup­lja­li su pak u pro­daj­noj ak­ci­ji u ško­li.

Ku­hi­nja po mje­ri

– Ku­ha­li smo na ka­za­nu grah pa su ga dje­ca je­la za vri­je­me od­mo­ra uz sim­bo­lič­nu ci­je­nu. Ci­je­le smo go­di­ne na­por­no ra­di­li da bi­smo doš­li do ku­hi­nje iz­ra­đe­ne po mje­ri ko­ja je sprem­na za naš dalj­nji rad – do­da­je. Po­mo­gli su im i spon­zo­ri. Na­da­ju se da će za­in­tri­gi­ra­ti i tr­go­vač­ke lan­ce pa da im od ruj­na po­mog­nu do­na­ci­ja­ma po­vr­ća, vo­ća i po­trep­šti­na.

Kod ku­će baš i ni­su pu­no u ku­hi­nji, a ro­di­te­lji su ti ko­ji ih sto­pi­ra­ju

Pro­fe­so­ri­ca K. Ru­mo­ra ide­ju je “pres­li­ka­la” od slo­ven­ske ško­le

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.