Sa­udij­ski kralj Sal­man za­ku­pio ci­je­li ho­tel, na raž­nju 30 ja­nja­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Kralj Sal­man za­ku­pio je za svo­ju svoj­tu ci­je­li luk­suz­ni ho­tel Če­ti­ri go­diš­nja do­ba u Ham­bur­gu u raz­dob­lju od 4. do 9. sr­p­nja Sa­udij­ski kralj Sal­man (81) za­ku­pio je ci­je­li luk­suz­ni ho­tel Če­ti­ri go­diš­nja do­ba u Ham­bur­gu u raz­dob­lju od 4. do 9. sr­p­nja, u vri­je­me ka­da se u ovom sje­ver­no­nje­mač­kom gra­du odr­ža­va sum­mit 20 naj­moć­ni­jih ze­ma­lja svi­je­ta G20. Kralj Sal­man i nje­go­va svoj­ta smjes­tit će se u svih 156 luk­suz­nih so­ba i apart­ma­na s pet zvjez­di­ca, no ka­ko je u ci­je­loj kra­lje­voj dru­ži­ni vi­še sto­ti­na oso­ba, gos­ti iz Ri­ja­da mo­ra­li su re­zer­vi­ra­ti so­be i u ne­ko­li­ko dru­gih elit­nih ham­bur­ških ho­te­la, pi­še Ham­bur­ger Aben­d­blatt. Sa­udij­ski kralj i nje­go­vi lju­di poz­na­ti su kao ve­li­ki lju­bi­te­lji luk­su­za i na svo­jim pu­to­va­nji­ma tro­še kao “pi­ja­ni mi­li­jar­de­ri”. Da ni­šta ne bi pre­pus­tio slu­ča­ju, kralj Sal­man sa so­bom vo­di i svo­je ku­ha­re, ko­ji će, iz­me­đu os­ta­lo­ga, spre­mi­ti i 30 ja­nja­ca.

Sal­man bin Ab­du­la­ziz Al Sa­ud Sa­udij­ski kralj ži­vi u luk­su­zu kao ri­jet­ko ko­ji vla­dar

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.