Chef sa Šri Lan­ke po­du­ča­vao na­še ku­ha­re

Osva­jao je broj­ne me­da­lje, a u Hr­vat­skoj je pr­vi put

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - El­vis Spre­čić

Cha­min­da Liya­na­ge is­tak­nuo je ka­ko mno­ga šri­lan­kan­ska je­la sa­dr­že vi­še od 20 za­či­na, a ključ­no je zna­ti u ko­jem ih omje­ru tre­ba kom­bi­ni­ra­ti Cha­min­da Liya­na­ge naj­poz­na­ti­ji je chef iz juž­no­azij­ske dr­ža­ve Šri Lan­ke ko­ji je du­gi niz go­di­na osva­jao broj­ne zlat­ne me­da­lje i priz­na­nja kao naj­bo­lji ku­har u toj dr­ža­vi, a od 10. lip­nja na­la­zi se u Hr­vat­skoj ka­mo je do­šao po­du­ča­va­ti osob­lje Cur­ry Bowla – je­di­nog šri­lan­kan­skog res­to­ra­na u na­šoj zem­lji – broj­nim taj­na­ma ko­je skri­va ku­hi­nja te zem­lje. Ta­ko je u uto­rak u ku­li­nar­skom stu­di­ju Maj­stor ku­har u ko­jem se ina­če odr­ža­va­ju te­mat­ski te­ča­je­vi ku­li­nar­stva te ra­di­oni­ce i pre­zen­ta­ci­je po­pra­će­ne de­gus­ta­ci­ja­ma odr­žao ku­li­nar­ski show na ko­jem je pri­pre­mao poz­na­ta je­la iz Šri Lan­ke. Bu­du­ći da se ku­li­nar­stvom ba­vio vi­še od dva­de­set go­di­na kao glav­ni ku­har u luk­suz­nim ho­te­li­ma, s la­ko­ćom je pri­pra­vio naj­poz­na­ti­je šri­lan­kan­sko ulič­no je­lo kot­tu u ko­jem se na­la­ze na­sjec­ka­ne tor­ti­lje po­mi­je­ša­ne s me­som, ja­je­tom, po­vr­ćem i za­či­ni­ma. – Na Šri Lan­ki se u sva je­la stav­lja pu­no raz­li­či­tih za­či­na, u ne­ka i njih vi­še od dva­de­set. Ključ­no je zna­ti u ko­jem omje­ru sta­vi­ti ko­je za­či­ne, i to je ono na če­mu sam naj­vi­še ra­dio s ku­ha­ri­ma Cur­ry Bowla ovih de­set da­na – ka­zao je Liya­na­ge ko­ji je 2012. go­di­ne za­jed­no s još jed­nim ku­ha­rom otvo­rio tvrt­ku u sklo­pu ko­je osob­lje res­to­ra­na di­ljem svi­je­ta po­du­ča­va taj­na­ma za­na­ta i pro­mo­vi­ra šri­lan­kan­sku ku­hi­nju. Ovo mu je pr­vi put da je u Hr­vat­skoj, a u krat­kom ro­ku uz obu­ku ku­ha­ra po­mo­gao je i u sla­ga­nju me­ni­ja res­to­ra­na na ko­ji su uvr­šte­na če­ti­ri no­va je­la. Re­kao je i ka­ko se na­da da će i do­go­di­ne do­ći u Hr­vat­sku, a kao je­lo ko­je mu je naj­slič­ni­je oni­ma ko­je se nu­de na Šri Lan­ki is­tak­nuo je – gu­laš.

PETAR GLEBOV/PIXSELL

Ku­har Cha­min­da Liya­na­ge kao je­lo naj­slič­ni­je oni­ma ko­ja se nu­de na Šri Lan­ki na­veo je gu­laš

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.