Mo­ra­mo po­pu­ni­ti još jed­no ili dva mjes­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Ku­ne­mo se u mla­de igra­če i, za raz­li­ku od Ri­je­ke, mno­ge smo od njih i afir­mi­ra­li, to je na­ša vi­zi­ja stva­ra­nja mom­ča­di Da­nas po­či­nju pri­pre­me, jes­te li pod­cr­ta­li lis­tu po­ja­ča­nja? - Na­ma je pri­je­laz­ni rok po­čeo pri­je ne­go svi­ma, pot­pi­sa­li smo 12 ugo­vo­ra s igra­či­ma na ko­je ra­ču­na­mo, to je pet-šest ka­pi­ta­la­ca, dva gol­ma­na, pa Ben­ko­vić, So­sa, Mo­ro, Kne­že­vić, Ćorić, Gojak, Ol­mo... Ta­ko smo po­če­li pri­je­laz­ni rok i to je na­ša vi­zi­ja za grad­nju mom­ča­di i klu­ba. Za dru­ga ime­na će­mo vi­dje­ti, mis­lim da mo­ra­mo po­pu­ni­ti mom­čad na jed­nom ili dva mjes­ta, ali mo­ra­mo vi­dje­ti što će bi­ti s od­las­ci­ma jer ima za­in­te­re­si­ra­nih za na­še igra­če. Ne že­li­mo sti­hij­ski ku­po­va­ti, mi se ku­ne­mo u te mla­de igra­če i, za raz­li­ku od Ri­je­ke, mno­ge od njih smo i afir­mi­ra­li. I ta­ko će­mo i da­lje ra­di­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.