Da­naš­nji igra­či se uvi­jek na­pla­te, pri­je ili kas­ni­je

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

S ob­zi­rom na to da Ci­bo­ni ne cvje­ta­ju fi­nan­cij­ske ru­že i da di­rek­tor ni­je mo­gao re­ći ka­da će mo­ći obja­vi­ti ime spon­zo­ra, Su­bo­ti­ću bi se mo­glo do­ga­đa­ti is­to što i pret­hod­ni­ku – da igra­če ko­ji­ma kas­ne pla­će mo­ra ani­mi­ra­ti za an­ga­žman na tre­nin­zi­ma. - Po­s­ljed­nje če­ti­ri go­di­ne u Li­ba­no­nu mi se to ni­je do­ga­đa­lo, baš kao ni ka­da sam bio tre­ner Pa­nat­hi­na­iko­sa i Olym­pi­ako­sa, no imao sam i tak­vih pro­ble­ma, a po­ku­ša­vao sam ih ri­je­ši­ti raz­go­vo­ri­ma o to­me da za­pra­vo igra­ju za se­be i svoj igrač­ki dig­ni­tet. Uos­ta­lom, da­nas svi igra­či ima­ju ne­ku vr­stu za­jam­če­nih ugo­vo­ra i pri­je ili kas­ni­je se na­pla­te - za­klju­čio je Su­bo­tić. (db)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.