Kad nit­ko ni­je htio bi­ti tre­ner, ho­će pen­zi­oner

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Da­mir Mr­vec

Če­ti­ri sa­ta dnev­no ni­su do­volj­na za rad s dva vr­hun­ska stri­jel­ca, a ka­mo­li sa svim se­lek­ci­ja­ma u klu­bu – is­tak­nuo je Pav­la­ko­vić da­mir. mr­vec@ve­cer­nji.net Hr­vat­ski aka­dem­ski stre­ljač­ki klub Mla­dost na­kon 37 go­di­na iz­gu­bio je pravo da tre­ne­re fi­nan­ci­ra Sport­ski sa­vez gra­da Za­gre­ba u pu­nom iz­no­su. Odo­bre­na su sred­stva tek za tre­ne­ra za po­la rad­nog vre­me­na. U klu­bu ka­žu da služ­be­no obraz­lo­že­nje za na­ve­de­nu od­lu­ku ni­su do­bi­li. Od 1980. do 2013. go­di­ne pro­fe­si­onal­ni tre­ner u klu­bu bio je Mi­ros­lav Pav­la­ko­vić. U tom raz­dob­lju stri­jel­ci klu­ba os­tva­ri­li su vr­hun­ske re­zul­ta­te i osva­ja­li broj­ne me­da­lje na svjet­skim i europ­skim pr­vens­tvi­ma te na me­đu­na­rod­nim na­tje­ca­nji­ma. Su­za­na Sko­ko i Su­za­na Cim­bal Špi­re­lja bi­le su per­ja­ni­ce ovog us­pješ­nog klu­ba. Od­la­skom Mi­ros­la­va Pav­la­ko­vi­ća u mi­ro­vi­nu 2013. go­di­ne na nje­go­vo mjes­to kao pro­fe­si­onal­na tre­ne­ri­ca klu­ba do­la­zi Viš­nji­ca Kve­sić s pu­nim rad­nim vre­me­nom. Ona je tre­ner­ske pos­lo­ve obav­lja­la do 15. ožuj­ka ove go­di­ne ka­da je otiš­la na dru­go rad­no mjes­to. – Nje­zi­nim od­la­skom klub je os­tao bez sred­sta­va za pro­fe­si­onal­nog tre­ne­ra s pu­nim rad­nim vre­meNa­kon nom, što znat­no ote­ža­va dalj­nje funk­ci­oni­ra­nje klu­ba, a po­je­di­ni klu­bo­vi ima­ju dva ili tri tre­ne­ra – is­tak­nuo je Mi­ros­lav Pav­la­ko­vić, ko­ji je tre­nu­tač­no kao tre­ner u mi­ro­vi­ni pre­uzeo bri­gu o svim stri­jel­ci­ma klu­ba. Kan­di­da­ti ko­ji su se ja­vi­li na ras­pi­sa­ni na­tje­čaj za tre­ne­ra na po­la rad­nog vre­me­na na­kon upoz­na­va­nja s ra­dom odus­ta­li su. – Če­ti­ri sa­ta dnev­no ni­su do­volj­na za rad s dva vr­hun­ska stri­jel­ca, a ka­mo­li sa svim se­lek­ci­ja­ma u klu­bu – is­tak­nuo je Pav­la­ko­vić ko­ji tvr­di da u klu­bu ima no­vu Su­za­nu Sko­ko – Es­te­ru Her­ceg. U tri go­di­ne ra­da s Mi­ros­la­vom Pav­la­ko­vi­ćem Es­te­ra je os­tva­ri­la vr­hun­ske re­zul­ta­te i da­nas je čla­ni­ca ju­ni­or­ske re­pre­zen­ta­ci­je Hr­vat­ske u ga­đa­nju zrač­nom pu­škom, iako je još ka­det­ki­nja. – Mo­ra­mo na­po­me­nu­ti da je Es­te­ra na Fi­na­lu KUP-a Hr­vat­ske, kao i na nas­tu­pu za ju­ni­or­sku re­pre­zen­ta­ci­ju Hr­vat­ske na po­lu­fi­na­lu Eu­rop­ske li­ge mla­dih ni­je nas­tu­pa­la sa svo­jom pu­škom jer nje­zi­na pu­ška ni­je is­prav­na. Da bi se Es­te­ra nas­ta­vi­la na­tje­ca­ti, po­treb­no je pod hit­no na­ba­vi­ti no­vu pu­šku – ka­že Mi­rek.

Naj­bo­lja čla­ni­ca klu­ba mo­ra nas­tu­pa­ti s po­su­đe­nom pu­škom jer svo­ju ne­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.