Mač­ke su se pri­pi­to­mi­le sa­me, bez utje­ca­ja lju­di

Vecernji list - Hrvatska - - Ve­čer­nji List - (H)

Pri­je ne­go što su se pot­pu­no pri­pi­to­mi­le, pro­ve­le su ti­su­će go­di­na ‘ra­de­ći’ uz lju­de kao lov­ci na glo­dav­ce. Da­nas ži­ve svug­dje osim na An­tar­k­ti­ci Lju­di ni­su pri­pi­to­mi­li mač­ke, za­klju­či­li su znans­tve­ni­ci na­kon op­sež­ne ana­li­ze DNK pre­da­ka tih da­naš­njih do­ma­ćih ži­vo­ti­nja. One su to uči­ni­le sa­me. Znans­tve­ni­ci su ana­li­zi­ra­li mi­to­hon­drij­ski DNK iz os­ta­ta­ka ma­ča­ka ko­je su ži­vje­le u drev­nom Ri­mu, iz vi­kin­ških gro­bo­va, egi­pat­skih ma­čjih mu­mi­ja i da­naš­njih afrič­kih div­ljih ma­ča­ka, te su za­klju­či­li da su mač­ke ži­vje­le uz lju­de ti­su­ća­ma go­di­na­ma pri­je ne­go što su use­li­le u nji­ho­ve do­mo­ve. Do­ma­će mač­ke po­tje­ču od div­ljih ma­ča­ka ko­je su se pri­pi­to­mi­le u dva va­la, pri­je ot­pri­li­ke 9000 go­di­na u za­pad­noj Azi­ji i za­tim ne­ko­li­ko ti­su­ća go­di­na kas­ni­je, ka­da su iz drev­nog Egip­ta on­daš­njim po­mor­skim prav­ci­ma kre­nu­le osva­ja­ti svi­jet. Da­nas mač­ke ži­ve na svim kon­ti­nen­ti­ma osim na An­tar­k­ti­ci. Znans­tve­ni­ci u ča­so­pi­su Na­tu­re Eco­logy & Evo­lu­ti­on pi­šu da su se div­lje mač­ke po­če­le mo­ta­ti oko far­mi ka­ko bi lo­vi­le mi­še­ve i šta­ko­re ko­je su priv­la­či­la skla­di­šta ži­ta­ri­ca. Ta­ko je po­čeo dug od­nos lju­di i ma­ča­ka. “A on­da su se vr­lo učin­ko­vi­to pro­ši­ri­le svi­je­tom kao brod­ske mač­ke”, ka­že evo­lu­cij­ska ge­ne­ti­čar­ka Eva-Ma­ria Ge­igl s pa­ri­škog ins­ti­tu­ta Jacqu­esa Mo­no­da. Pri­je ne­go što su se pot­pu­no pri­pi­to­mi­le, pro­ve­le su ti­su­će go­di­na “ra­de­ći” uz lju­de kao lov­ci na glo­dav­ce.

Do­ma­će mač­ke po­tje­ču od div­ljih ma­ča­ka ko­je su se pri­pi­to­mi­le u dva va­la ti­je­kom po­vi­jes­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.