ZL Fra­njo Tuđ­man kri­va što je avi­on CA za­vr­šio u Ri­mu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Jo­sip Bo­hu­tin­ski

Hr­vat­ska agen­ci­ja za ci­vil­no zra­ko­plov­s­tvo za­vr­ši­la je ju­čer is­tra­gu o do­ga­đa­ju od pet­ka na­ve­čer kad zra­ko­plov Cro­atia Air­li­ne­sa na le­tu OU664 Za­greb – Du­brov­nik ni­je zbog bu­re mo­gao sle­tje­ti na Či­li­pe, a ni­je se mo­gao vra­ti­ti u Za­greb pa je bio pre­us­mje­ren na ae­ro­drom u Ri­mu. Agen­ci­ja je za­klju­či­la da je za to kri­va Zrač­na lu­ka Fra­njo Tuđ­man, od­nos­no kon­ce­si­onar na njoj – Me­đu­na­rod­na zrač­na lu­ka Za­greb (MZLZ). U Agen­ci­ji ka­žu da je te­me­ljem ut­vr­đe­nog či­nje­nič­nog sta­nja nes­por­no da MZLZ ni­je na upit Cro­atia Air­li­ne­sa jas­no i ne­dvoj­be­no po­t­vr­dio da je u mo­guć­nos­ti pri­hva­ti­ti zra­ko­plov na ZL Fra­njo Tuđ­man, či­me ni­je bio osi­gu­ran pri­hvat zra­ko­plo­va, put­ni­ka i prt­lja­ge za vri­je­me otvo­re­nos­ti zrač­ne lu­ke, a što je u su­prot­nos­ti s član­kom 39. stav­kom 1. i stav­kom 4. Za­ko­na o zrač­nom pro­me­tu. – Sli­je­dom na­ve­de­nog, Agen­ci­ja će pos­tu­pi­ti u skla­du sa Za­ko­nom ut­vr­đe­nim ov­las­ti­ma, a u in­te­re­su neo­me­ta­nog i objek­tiv­nog vo­đe­nja dalj­njih pos­tu­pa­ka o ut­vr­đe­nim či­nje­ni­ca­ma kao i de­ta­lji­ma pro­ve­de­nog pos­tup­ka ni­smo u mo­guć­nos­ti jav­no is­tu­pa­ti – na­ve­li su u Agen­ci­ji. U na­ve­de­nom član­ku i stav­ci­ma Za­ko­na odre­đe­no je da na sva­kom aero­dro­mu mo­ra­ju bi­ti osi­gu­ra­ni spa­si­lač­ko-va­tro­gas­na za­šti­ta i pru­ža­nje hit­ne po­mo­ći ili pr­ve po­mo­ći te da mo­ra­ju bi­ti osi­gu­ra­ni i pri­hvat i ot­pre­ma zra­ko­plo­va, put­ni­ka i prt­lja­ge, i to u vre­me­nu u ko­jem ae­ro­drom mo­ra bi­ti otvo­ren za zrač­ni pro­met. Pre­ma na­red­bi mi­nis­tra mo­ra, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re, Zrač­na lu­ka Fra­njo Tuđ­man mo­ra bi­ti otvo­re­na 24 sa­ta. A u pe­tak na­ve­čer ni­je ima­la po­tre­ban broj va­tro­ga­sa­ca za pri­hvat Air­bu­sa Cro­atia Air­li­ne­sa. Kaz­na za kr­še­nje tih odred­bi za­ko­na iz­no­si od 30.000 do 150.00 ku­na, a pla­ća je upra­vi­telj zrač­ne lu­ke, u ovom slu­ča­ju MZLZ. No, mo­že se oče­ki­va­ti da i Cro­atia Air­li­nes tu­ži MZLZ za na­dok­na­du šte­te jer je nji­hov avi­on za­vr­šio u Ri­mu, a to bi mo­glo bi­ti ne­ko­li­ko sto­ti­na ti­su­ća ku­na.

Ae­ro­drom ni­je bio otvo­ren i ni­je imao do­volj­no lju­di za pri­hvat avi­ona. Kaz­na za to je od 30.000 do 150.000 ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.