Ka­ko ko­men­ti­ra­te is­e­lja­va­nje mla­dih?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

IVANA SMENDEROVAC ma­tu­ran­ti­ca

Sa­mo u slu­ča­ju da ne­mam iz­la­za po­ku­ša­la bih ra­di­ti va­ni. Od­la­zak mla­dih u svim as­pek­ti­ma šte­ti dr­ža­vi.

INES BELAVIĆ ho­tel. teh­ni­čar

Ov­dje ne­ma pos­la ili se va­ni mo­že vi­še za­ra­di­ti. Va­ni su on­da i ve­će mi­ro­vi­ne i sve je to po­ve­za­no i šte­ti Hr­vat­skoj.

MOJCA KUBELJ prav. po­li­caj­ka

Od­la­ze oni ko­ji ov­dje ne vi­de bu­duć­nost, no ima ih ko­ji se vra­ća­ju. Sa­mo obra­zo­va­ni mo­gu va­ni pu­no bo­lje za­ra­đi­va­ti.

MARKO GRČIĆ ka­mer­man

Pa­tri­ot sam i pro­ti­vim se od­la­sku mla­dih iz zem­lje. Po­sao je Vla­de da na­đe na­čin da se ov­dje ra­di i za­ra­đu­je. (sb)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.