Vla­da će vr­lo br­zo u Sa­bor pos­la­ti od­go­vor o plo­či

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Mi­nis­tar upra­ve Lo­vro Kuš­če­vić re­kao je ju­čer da će Vla­da vr­lo br­zo upu­ti­ti u Sa­bor od­go­vor o to­me što će bi­ti sa spo­men-plo­čom HOS-a u Ja­se­nov­cu. – Ne tra­ži se na­čin ni da se plo­ča uk­lo­ni ni da se ne uk­lo­ni, već rješenje u skla­du sa za­ko­nom – re­kao je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.