Most: O Ovr­š­nom za­ko­nu ras­pra­vi­ti pri­je 15. sr­p­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (tr)

Most je ju­čer za­tra­žio da se nji­hov pri­jed­log iz­mje­na Ovr­š­nog za­ko­na što pri­je ras­pra­vi i do­ne­se ka­ko bi se po­mo­glo naj­u­gro­že­ni­jim gra­đa­ni­ma ko­ji se su­sre­ću s ovr­ha­ma na svo­jim ne­kret­ni­na­ma. Taj pri­jed­log sa­da je oko 50. mjes­ta na dnev­nom re­du pa u Mos­tu stra­hu­ju da se ne­će sti­ći ras­pra­vi­ti pri­je ljet­ne stan­ke 15. sr­p­nja. – Ra­di o pri­jed­lo­gu ko­ji je usu­gla­šen iz­me­đu pre­go­va­rač­kih ti­mo­va Mos­ta i HDZ-a – ka­zao je Mi­ros­lav Ši­mić. Pred­sjed­ni­ca NO-a Mos­ta Sa­nja Miš­će­vić ka­že da se iz­mje­na­ma pr­vi put šti­ti dom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.