Za­mi­je­njen dio dr­žav­nih taj­ni­ka ko­je je vo­dio Most

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ibv)

Vla­da je ju­čer na za­tvo­re­nom di­je­lu sjed­ni­ce za­mi­je­ni­la dio dr­žav­nih taj­ni­ka u mi­nis­tar­stvi­ma ko­ja je vo­dio Most, u skla­du s no­vim ko­ali­cij­skim od­no­si­ma. U Mi­nis­tar­stvo gra­di­telj­stva ime­no­van je Želj­ko Uhlir (HNS). Za dr­žav­nog taj­ni­ka u Mi­nis­tar­stvu pra­vo­su­đa ime­no­van je biv­ši Mos­to­vac Ju­ro Mar­ti­no­vić, ko­ji je sa­da u stran­ci Pro­mi­je­ni­mo Hr­vat­sku. Ta stran­ka u Sa­bo­ru ima dvo­ji­cu zas­tup­ni­ka, Ivi­cu Mi­ši­ća i Ivana Lo­vri­no­vi­ća. Mi­šić je dio par­la­men­tar­ne ve­ći­ne, no Lovrinović ni­je di­gao ru­ku za mi­nis­tre HDZ-a i HNS-a.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.