Od Ča­kov­ca do Za­gre­ba za 50 mi­nu­ta, a ne tri i pol sa­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ivi­ca Be­ti ivi­ca.be­ti@ve­cer­nji.net

Sje­ve­ro­za­pad­ni žu­pa­ni Želj­ko Ko­lar, Ra­di­mir Ča­čić i Ma­ti­ja Po­sa­vec pred­sta­vi­li su ju­čer dio pro­jek­ta “Sje­ver Hr­vat­ske” Kre­ne­te li u 6.20 sa­ti vla­kom iz Ča­kov­ca, na glav­ni ko­lo­dvor u Za­gre­bu sti­ći će­te u 9.35 sa­ti. Vož­nja će, dak­le, po­tra­ja­ti tri sa­ta i 15 mi­nu­ta. Iza­be­re­te li onaj u 10.03, pu­to­vat će­te još du­že, tri sa­ta i 18 mi­nu­ta, a ako ko­jim slu­ča­jem u glav­nom gra­du mo­ra­te bi­ti na ve­čer, mo­že­te u Ča­kov­cu na vlak sjes­ti u 14.01, pa će­te na glav­nom za­gre­bač­kom ko­lo­dvo­ru bi­ti u 17.32. Pu­to­vat će­te, dr­ži li se vla­ko­vo­đa voz­nog re­da, toč­no tri sa­ta i 31 mi­nu­tu. Za to vri­je­me auto­mo­bi­lom bis­te mo­gli već bi­ti neg­dje na mo­ru i is­pi­ja­ti dru­gu ka­vu. Pri­hva­ti li Vla­da pri­jed­log tro­ji­ce žu­pa­na sa sje­ve­ro­za­pa­da Hr­vat­ske, od Ča­kov­ca do Za­gre­ba sti­zat će se za 50, a iz Va­ra­ždi­na do Za­gre­ba za sve­ga 40 mi­nu­ta. Žu­pa­ni Me­đi­mur­ske, Va­ra­ždin­ske i Kra­pin­sko-za­gor­ske žu­pa­ni­jeMa­ti­ja Po­sa­vec (HNS), Ra­di­mir Ča­čić (Re­for­mis­ti) i Želj­ko Ko­lar (SDP) lo­bi­rat će da se u na­ci­onal­nu pro­met­nu stra­te­gi­ju uvr­sti pro­jekt po­ve­zi­va­nja sje­ve­ra že­ljez­nič­kom pru­gom sa Za­gre­bom te da se po­tom po­vu­če što vi­še nov­ca iz fon­do­va EU. Cilj je že­ljez­nič­ko po­ve­zi­va­nje pr­ste­na Za­greb – Kra­pi­na – Iva­nec – Va­ra­ždin – Čakovec in­te­rur­ba­nom br­zom pru­gom u ok­vi­ru do 50 mi­nu­ta od Za­gre­ba, što bi mo­glo sta­ja­ti i vi­še od 500 mi­li­ju­na eura. – Ma­la pred­nost je či­nje­ni­ca da je pru­ga Za­bok – Za­pre­šić već u ra­du, što je dio ci­je­le pri­če. Ali što se ti­če Va­ra­ždi­na i Ča­kov­ca, mi smo “sli­je­po cri­je­vo” u tom naj­mo­der­ni­jem i naj­po­tent­ni­jem obli­ku pri­je­vo­za – re­kao je Ča­čić. Vla­kom se, ge­ne­ra­ci­je stu­de­na­ta i rad­ni­ka to do­bro zna­ju, iz Ča­kov­ca i Va­ra­ždi­na do sto­ti­njak ki­lo­me­ta­ra uda­lje­nog Za­gre­ba pu­tu­je kao da kom­po­zi­ci­ju vu­če par­na lo­ko­mo­ti­va, a kad se to­me pri­do­da­ju ne­udob­ni va­go­ni, jas­no je za­što mno­gi iz­bje­ga­va­ju že­ljez­ni­cu. S mo­der­ni­za­ci­jom pru­ge, ko­ja će bi­ti dio pro­jek­ta “Sje­ver Hr­vat­ske”, upoz­na­ti su pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić i mi­nis­tar po­mor­stva, pro­me­ta i in­fras­truk­ti­re Oleg But­ko­vić.

Cilj je že­ljez­nič­ko po­ve­zi­va­nje pr­ste­na Za­greb – Kra­pi­na – Iva­nec – Va­ra­ždin – Čakovec

Su­rad­nja Ra­di­mir Ča­čić iz Va­ra­ždin­ske i Ma­ti­ja Po­sa­vec iz Me­đi­mur­ske žu­pa­ni­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.