Mer­kel ja­ča i od po­re­za ko­je bi Sc­hulz sma­njio

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Lu­ka Ca­par lu­ka.ca­par@ve­cer­nji.net ZA­GREB

An­ke­te po­ka­zu­ju da će CDU/ CSU uz po­moć li­be­ral­nog FDP-a mo­ći sas­ta­vi­ti vla­du što bi zna­či­lo kraj ve­li­ke ko­ali­ci­je CDU/CSU-SPD Obi­lje­ža­va­njem Da­na nje­mač­ke in­dus­tri­je u Ber­li­nu po­če­la je pre­diz­bor­na kam­pa­nja nje­mač­ke kan­ce­lar­ke An­ge­le Mer­kel i nje­zi­na pro­tu­kan­di­da­ta Mar­ti­na Sc­hul­t­za. Ia­ko ni­je bi­lo iz­rav­nog su­če­lja­va­nja oko po­li­tič­kih pro­gra­ma, pre­diz­bor­na obe­ća­nja i po­ru­ke ni­su iz­os­ta­li. Mer­kel je u služ­be­nom di­je­lu pro­gra­ma u uto­rak na­ve­čer po­ru­či­la u ko­jem će smje­ru ići nje­zi­na po­li­ti­ka i po­li­ti­ka vla­da­ju­ćeg dvoj­ca CDU/ CSU, a po­s­ljed­nji po­da­ci is­tra­ži­va­nja vo­lje bi­ra­ča po­ka­zu­ju ka­ko bi joj za ve­ći­nu u par­la­men­tu mo­gla bi­ti do­volj­na ko­ali­ci­ja s Li­be­ra­li­ma (FDP) što bi oz­na­či­lo kraj ve­li­ke ko­ali­ci­je CDU/CSU-SPD. Kan­ce­lar­ka je od­lič­no is­ko­ris­ti­la po­zi­ci­ju pr­vog go­vor­ni­ka i po­lu­sat­nim obra­ća­njem gos­po­dar­stve­ni­ci­ma iz­ni­je­la re­zul­ta­te eko­nom­ske sna­ge Nje­mač­ke ko­ji joj, po­seb­no u in­dus­trij­skom seg­men­tu, u sva­kom slu­ča­ju idu u ko­rist. Na­ja­vi­la je i dalj­nja re­za­nja na­me­ta i još snaž­ni­ji rast gos­po­dar­stva. Sc­hulz ko­ji je kao “iz­a­zi­vač” imao ne­što ma­nje vre­me­na na ras­po­la­ga­nju, po­ku­šao je naj­a­vom po­rez­nog ras­te­re­će­nja od 15 mi­li­jar­di eura i vi­ših po­re­za naj­bo­ga­ti­ji­ma uma­nji­ti iz­ne­se­ne re­zul­ta­te ak­tu­al­ne kan­ce­lar­ke, ali su­de­ći pre­ma re­ak­ci­ja­ma pri­sut­nih, to mu oči­to ni­je poš­lo za ru­kom. Ocje­na je ka­ko je Mer­kel po­ve­la s 1:0 u su­če­lja­va­nji­ma.

Mar­tin Sc­hulz i An­ge­la Mer­kel naš­li su se na Da­nu nje­mač­ke in­dus­tri­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.