Vla­da od­lu­či­la – Bo­ro­vo tra­ži stra­te­škog part­ne­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - (h)

ZA­GREB Vla­da je ju­čer iz­van sna­ge sta­vi­la od­lu­ku o na­či­nu ras­po­la­ga­nja di­oni­ca­ma druš­tva Bo­ro­vo iz ruj­na 2015. i ta­ko omo­gu­ći­la da vu­ko­var­ska tvor­ni­ca obu­će poč­ne s pro­na­la­že­njem stra­te­škog part­ne­ra. Pot­pred­sjed­ni­ca Vla­de Mar­ti­na Da­lić is­tak­nu­la je da je pro­na­la­že­nje stra­te­škog part­ne­ra za Bo­ro­vo nuž­no ka­ko bi se sta­bi­li­zi­ra­la pro­izvod­nja i stvo­ri­li uvje­ti za ra­zvoj pos­lo­va­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.