Vi­je­će do­bio SDP s ko­ali­ci­jom i Mos­tom

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb -

Na mjes­tu pred­sjed­ni­ce Grad­skog vi­je­ća os­ta­la je SDP-ova Želj­ka Ko­va­čić ko­ja je tu funk­ci­ju ob­na­ša­la i u pret­hod­nom man­da­tu. Vo­de­ći SDP uz part­ne­re, HSU, HSS, HNS i Most osi­gu­rao je ve­ći­nu u pred­stav­nič­kom ti­je­lu. Iz nji­ho­vih re­do­va do­la­zi i pred­sjed­nik Zvo­ni­mir No­vo­sel. Opo­zi­ci­ju či­ne HDZ, HSP AS i ne­za­vis­ni vi­jeć­ni­ci. Pot­pred­sjed­ni­ci Grad­skog vi­je­ća su Ivan Bu­diš­ćak (HSU) i Fi­lip Ton­čić (HSS). Za tu funk­ci­ju bio je pred­lo­žen i HDZ-ov vi­jeć­nik bio To­mis­lav Pre­pro­tić, ali ni­je do­bio po­treb­nu ve­ći­nu gla­so­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.