For­mi­ra­nje Grad­ske skup­šti­ne uz po­moć mar­ša­la Ti­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - Zlat­ko Lje­va­ko­vić dipl. ing. iz Za­gre­ba

Evo nam uvo­da u vru­će za­gre­bač­ko po­li­tič­ko lje­to. Za po­če­tak for­mi­ra­nje ve­ći­ne u Grad­skoj skup­šti­ni, uz po­moć mar­ša­la Ti­ta. Jed­ni uvje­tu­ju su­rad­nju mi­ca­njem plo­če s na­zi­vom mar­ša­la Ti­ta, dru­gi se to­me pro­ti­ve, a tre­ći se bo­je za­uze­ti stav. Za­to nam gra­do­na­čel­nik ser­vi­ra “ge­ni­jal­ni” spin u vi­du re­fe­ren­du­ma. Va­lja od­mah re­ći da su­šti­na pro­ble­ma ni­je u na­zi­vu tr­ga, već u to­me tko je bio Jo­sip Broz Ti­to. A to je ipak pro­blem ci­je­le dr­ža­ve. Svi ko­ji bi ne­što vi­še htje­li saz­na­ti tko je bio naš du­go­go­diš­nji vo­đa, pred ko­jim smo svi kle­ča­li, ne­ka se po­tru­de pro­či­ta­ti knji­gu Pe­re Si­mi­ća “Ti­to fe­no­men sto­lje­ća”, pa tek on­da ne­ka za­uz­mu stav, pri­je even­tu­al­nog re­fe­ren­du­ma. Ako je Ti­to zlo­či­nac, on­da se ne­ma što ras­prav­lja­ti, ni na re­fe­ren­du­mu ni­ti u Grad­skoj skup­šti­ni. Pro­blem je u to­me što se nit­ko ne usu­di jav­no re­ći, tko je bio Ti­to, osim des­nih stra­na­ka, ko­je su zbog to­ga pros­kri­bi­ra­ne. U Re­pu­bli­ci Hr­vat­skoj ne­ma ins­ti­tu­ci­je, ko­ja bi objek­tiv­no, znans­tve­no pro­uči­la lik i dje­lo mar­ša­la, te do­ni­je­la me­ri­to­ran sud o nje­mu, i ta­ko pre­sjek­la, su­bjek­tiv­ne sta­vo­ve o nje­mu u sti­lu “to je dio na­še mla­dos­ti, ka­da nam je bi­lo bo­lje ne­go sa­da”. Ne­ka odre­đe­ne znans­tve­ne ins­ti­tu­ci­je na če­lu s HAZU iz­i­đu iz ko­mot­ne znans­tve­ne za­šti­će­nos­ti i pre­sje­ku ovaj gor­dij­ski čvor, si­ne ira et stu­dio. To što pos­to­je oz­bilj­ne sum­nje o nje­go­voj umi­je­ša­nos­ti u bez­broj­ne kr­va­ve zlo­či­ne, ne mo­že se “pre­bri­sa­ti” nje­go­vim evi­dent­nim an­ti­fa­šiz­mom, i dje­li­ma do­brog, lu­ka­vog dr­žav­ni­ka. Sve je to poz­na­to, ali pos­to­ji još uvi­jek strah u kos­ti­ma, jer ima još ži­vih i ak­tiv­nih nje­go­vih su­rad­ni­ka i apo­lo­ge­ta. To su či­nje­ni­ce. Dak­le. pr­vo op­će­pri­hva­će­ni stav tko je bio Ti­to, te­me­ljen na znans­tve­no-po­vi­jes­noj ela­bo­ra­ci­ji, ko­ji tre­ba bi­ti pri­hva­ćen i usvo­jen u Sa­bo­ru, pa tek on­da rje­ša­va­nje plo­ča. Da li je za­gre­bač­ki gra­do­na­čel­nik svjes­tan mo­gu­ćih opas­nos­ti re­fe­ren­du­ma? Ho­će li iz­i­ći 51 pos­to su­gra­đa­na na re­fe­ren­dum, ka­ko će pri­hva­ti­ti po­ra­že­na stra­na re­zul­tat re­fe­ren­du­ma, ho­će li re­fe­ren­dum des­ta­bi­li­zi­ra­ti HDZ i Vla­du, ko­li­ko će sve to utje­ca­ti na pos­to­je­će po­dje­le, da li pos­to­ji opas­nost raz­nih in­ci­de­na­ta pri­li­kom gla­so­va­nja, te ima­mo li osi­gu­ra­na sred­stva za re­fe­ren­dum? Zbog sve­ga to­ga NE re­fe­ren­du­mu. Str­pi­mo se. Do­kad? To sa­mo Sve­viš­nji zna.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.