Tre­ba­mo li Trg žr­ta­va mar­ša­la Ti­ta?

Naj­jed­nos­tav­ni­je rješenje bi­lo je da se u Ja­se­nov­cu pos­ta­vi no­va plo­ča, bez ZDS, a da se na dru­gim lo­ka­ci­ja­ma oko slič­nih plo­ča ne pra­vi pro­blem. Ni­je to is­to, ali ako je Vukovar mjes­to po­seb­nog pi­je­te­ta, sva­ka­ko se mo­ra na­ći ra­zu­mi­je­va­nja pre­ma svi­ma oni

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Ivan Hr­stić

Ako baš mo­ra bi­ti re­fe­ren­du­ma, on­da je­di­no smis­la ima da on bu­de na­ci­onal­ni pa bi Ha­san­be­go­vi­ću bi­lo naj­bo­lje od­mah kre­nu­ti u pri­kup­lja­nje pot­pi­sa. Cr­k­va će si­gur­no po­mo­ći, a ako HDZ ne­će, imat će mo­ćan ar­gu­ment pro­tiv Plen­ko­vi­ća

Mi­lan Ban­dić ka­že: ja is­pu­nja­vam pre­diz­bor­na obe­ća­nja. Ne, ne­će se sa­mo­za­pa­li­ti na Ja­ku­šev­cu ia­ko ga ni­je sa­ni­rao, ali Za­grep­ča­ni­ma ipak, ka­že, ho­će omo­gu­ći­ti da na re­fe­ren­du­mu od­lu­če že­le li Trg mar­ša­la Ti­ta ili ne. No sva­kom bi tre­ba­lo bi­ti una­pri­jed jas­no da je to ta­ko­đer sa­mo – gla­san ćo­rak. S pre­dvid­lji­vim is­ho­dom. Za us­pje­šan lo­kal­ni re­fe­ren­dum, tj. da na nje­ga iz­i­đe 50 pos­to bi­ra­ča, tre­ba ma­lo ja­ča ča­ro­li­ja. K to­me, mno­gi su uvje­re­ni da bi is­hod tog iz­jaš­nja­va­nja bio čvr­sto na stra­ni ko­mu­nis­tič­kog dik­ta­to­ra jer su naj­mo­ti­vi­ra­ni­ji za za­šti­tu nje­go­vih te­ko­vi­na oni ko­ji su bi­li ko­ris­ni­ci pri­vi­le­gi­ja, a tak­vih u glav­nom gra­du i da­lje ne ne­dos­ta­je. Kao što ne­ki dan na­pi­sa je­dan gor­lji­vi za­štit­nik nje­go­vog ime­na i dje­la: Že­li­te mu uze­ti trg? Vra­ti­te on­da i sta­no­ve ko­je vam je on sa­gra­dio i po­di­je­lio! Ko­je li pri­mi­tiv­ne ucje­ne! Kao da je Ti­to osob­no za­su­ka­nih ru­ka­va zi­dao sta­no­ve, vlas­ti­tim nov­cem, a iz obvez­nog do­pri­no­sa ko­ji je upla­ći­vao sva­ki za­pos­le­ni u so­ci­ja­lis­tič­koj fe­de­ra­tiv­noj. Da, gra­di­lo se tim nov­cem. No naj­ve­ća lju­bav pre­ma lju­bi­či­ci bi­je­loj i da­lje cva­te ta­mo gdje je on use­lja­vao u ku­će i sta­no­ve očiš­će­ne od biv­ših vlas­ni­ka. Na­rav­no, ima Ti­to mnoš­tvo po­vi­jes­nih zas­lu­ga, ko­je mu sva­ka­ko va­lja priz­na­ti, ali kad se ra­di o jav­nom iz­ra­ža­va­nju za­hval­nos­ti, kao što je ime­no­va­nje uli­ca i gra­do­va, on­da se cr­ta ipak mo­ra po­dvu­ći is­pod či­nje­ni­ce da je on iz­rav­no od­go­vo­ran za ma­sov­ne zlo­či­ne – ka­ko or­ga­ni­zi­ra­ne ne­za­ko­ni­te lik­vi­da­ci­je ta­ko i ins­ti­tu­ci­ona­li­zi­ra­ne pro­go­ne i pljač­ku sto­ti­na ti­su­ća hr­vat­skih gra­đa­na. Je li mo­guć ne­ki kom­pro­mis? Na­rav­no! Da po­ve­že­mo one ko­ji i da­lje že­le gor­lji­vo Ti­ta i one ko­ji su pro­tiv nje­ga – na­zo­vi­mo ga Trg žr­ta­va mar­ša­la Ti­ta! Jer, ap­surd­no je da He­bran­go­va uli­ca iz­la­zi na trg ko­ji no­si ime čo­vje­ka ko­ji ga je dao lik­vi­di­ra­ti. S dru­ge stra­ne ta­ko­đer svo­je­vr­s­na ucje­na. De­lo­ži­ra­nje Bro­za bi­lo je je­di­na toč­ka iz­bor­nog pro­gra­ma Ha­san­be­go­vi­ća i Esih ko­ju su bi­ra­či us­pje­li za­pa­zi­ti. Da­nas je to je­di­ni pre­du­vjet nji­ho­ve su­rad­nje s Ban­di­ćem. Bez tih ru­ku, pri­je­te no­vi iz­bo­ri – osim ako se i SDP ne uklju­či u spa­ša­va­nje Ban­di­ća i Ti­ta, što ni­je is­klju­če­no. Ha­san­be­go­vić zna da mu Ban­dić že­li po­dva­li­ti pa ta­ko ul­ti­ma­tiv­no tra­ži da o to­me od­lu­ču­je Grad­ska skup­šti­na, for­mal­no ona is­ta ko­ja je to ime i do­ni­je­la na ka­za­liš­ni trg ko­ji je pri­je to­ga pro­mi­je­nio niz ime­na. Ako baš mo­ra bi­ti re­fe­ren­du­ma, on­da je­di­no smis­la ima da on bu­de na­ci­onal­ni pa bi Ha­san­be­go­vi­ću bi­lo naj­bo­lje od­mah kre­nu­ti u pri­kup­lja­nje pot­pi­sa. Cr­k­va će si­gur­no po­mo­ći, a ako HDZ ne­će, imat će mo­ćan ar­gu­ment pro­tiv Plen­ko­vi­ća. Tad bi se od­lu­či­va­lo ve­ći­nom onih ko­ji su iz­iš­li na iz­bo­re, a od­lu­ka bi vri­je­di­la ne sa­mo za Za­greb već i za sve dru­ge gra­do­ve u Hr­vat­skoj. Ne­ki će pi­ta­ti što ne­ko­ga iz Mo­lun­ta bri­ga za ime­na za­gre­bač­kih uli­ca i tr­go­va, no na­rav­no da je tak­vo iš­ču­đa­va­nje po­sve pro­ma­še­no. Hr­va­tić ko­ji ne že­li da tr­go­vi u nje­go­vu gra­du no­se ime zlo­či­na­ca i ma­sov­nih ubo­ji­ca, to is­to ne že­li u bi­lo ko­jem dru­gom hr­vat­skom gra­du, a ka­mo­li u me­tro­po­li. Ne­vje­ro­jat­no je da oni is­ti ko­ji od Plen­ko­vi­ća zah­ti­je­va­ju da “dr­žav­nič­ki” pre­ko ko­lje­na pre­lo­mi plo­ču u Ja­se­nov­cu pa, ia­ko bi pri to­me pre­kr­šio ne­ko­li­ko za­ko­na, na­la­ze sve mo­gu­će iz­li­ke ka­ko bi sa­ču­va­li Ti­ta od de­lo­ža­ci­je. Pre­mi­jer pak ve­li da je na ja­se­no­vač­koj plo­či pro­ble­ma­ti­čan “sa­mo” grb, od­nos­no ZDS. Da je bez fr­ke mo­gla bi­ti i bez gr­ba, to po­ka­zu­je pri­mjer plo­če iz za­gre­bač­ke Kus­to­ši­je. Naj­jed­nos­tav­ni­je rješenje bi­lo je da se u Ja­se­nov­cu pos­ta­vi no­va plo­ča, bez ZDS, a da se na dru­gim lo­ka­ci­ja­ma oko slič­nih plo­ča ne pra­vi pro­blem. Ni­je to is­to, ali ako je Vukovar mjes­to po­seb­nog pi­je­te­ta, sva­ka­ko se mo­ra na­ći ra­zu­mi­je­va­nja pre­ma svi­ma oni­ma za ko­je je i Ja­se­no­vac mjes­to po­seb­nog pi­je­te­ta. Ap­so­lut­ne za­bra­ne, na­rav­no, ni­su rješenje. Sim­bo­li­ma to­ta­li­tar­nih sus­ta­va ne smi­ju se ki­ti­ti ins­ti­tu­ci­je dr­ža­ve, ali u pri­vat­noj upo­ra­bi ap­so­lut­ne za­bra­ne su kon­tra­pro­duk­tiv­ne. Vje­ro­va­li ili ne, ali da­nas me­đu oni­ma ko­ji ra­be ZDS ima mno­go onih ko­ji­ma pri­tom na pa­me­ti ni­je slav­lje­nje fa­šis­tič­ke dr­ža­ve. Na­rav­no, to ne zna­či da će ga ikad bi­ti mo­gu­će u pot­pu­nos­ti opra­ti od na­s­lje­đa II. svjet­skog ra­ta. Ne­će ni Ti­ta, una­toč svim zas­lu­ga­ma. Ho­će li nje­go­vo po­vje­rens­tvo to­me gor­dij­skom čvo­ru bi­ti do­ras­lo, mo­že­mo sa­mo na­ga­đa­ti, no Plen­ko­vić tek sad is­ti­če da “tre­ba otvo­ri­ti oz­bilj­ne raz­go­vo­re s pred­stav­ni­ci­ma udru­ga HOS-a ka­ko bi se naš­lo rješenje tog pro­ble­ma”. Na­ža­lost, on ni­je ni pri­mi­je­tio da je pra­vi tre­nu­tak kad je to sve bi­lo mo­gu­će ri­je­ši­ti uz ča­ši­cu raz­go­vo­ra odav­no pro­pus­tio, ta­ko da je sad vr­lo dvoj­be­no mo­že li se ci­je­la pri­ča vra­ti­ti na po­če­tak. Sad smo već u fa­zi kad su se svi već du­bo­ko uko­pa­li i sva­ko kom­pro­mis­no po­pu­šta­nje shva­ća­ju kao po­raz: sve ili ni­šta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.