SNJE­ŽA­NA ABRAMOVIĆ MILKOVIĆ Ži­vot ne smi­je bi­ti snaž­ni­ji i bi­zar­ni­ji od ka­za­li­šta, a naš to jest

“Ni­smo se os­lo­bo­di­li tra­uma ra­ta, ne že­li­mo vi­dje­ti ko­li­ko smo ne­to­le­rant­ni, pos­ta­li smo ro­bo­vi ba­na­ka i ži­vi­mo na ru­bu dos­to­jans­tva. Ima­mo ilu­zi­ju da ne­što po­sje­du­je­mo, ali to još ni­smo ot­pla­ti­li”

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Bo­ja­na Ra­do­vić bo­ja­na.ra­do­vicc@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Na sa­mom kra­ju se­zo­ne Snje­ža­na Abramović-Milković, rav­na­te­lji­ca ZKM-a, ima i te kak­vih raz­lo­ga za za­do­volj­stvo. Nje­zi­no je ka­za­li­šte stal­no pu­no i upra­vo je on­dje pos­tav­lje­na hit pred­sta­va ci­je­le se­zo­ne – “Čr­na ma­ti ze­mla”, nas­ta­la po ro­ma­nu Kris­ti­ana No­va­ka, u dra­ma­ti­za­ci­ji To­mis­la­va Za­je­ca i re­ži­ji Do­re Ru­žd­jak Po­dol­ski: – Iz­nim­no sam za­do­volj­na se­zo­nom. La­ure­ati smo Ga­vel­li­nih ve­če­ri, Fes­ti­va­la ma­lih sce­na u Ri­je­ci i Fes­ti­va­la bez pri­je­vo­da u Uži­cu s pred­sta­vom “Hin­ke­mann”, a za tu smo pred­sta­vu do­bi­li i Na­gra­du hr­vat­skog glu­mi­šta za naj­bo­lju pred­sta­vu. Po­sje­će­nost je od­lič­na, a već su do­go­vo­re­na za­nim­lji­va gos­to­va­nja i su­rad­nje po­put onog s Na­rod­nim po­zo­ri­štem iz Be­ogra­da, TR te­atrom iz Var­ša­ve i Grad­skim ka­za­li­štem iz Pra­ga, ABC Di­vad­lo. Naj­važ­ni­je mi je da smo upra­vo do­ma­ćim kre­ativ­nim sna­ga­ma i hr­vat­skim auto­ri­ma pri­vuk­li pu­bli­ku u ka­za­li­šte.

Se­zo­nu ste i po­sve­ti­li hr­vat­skim su­vre­me­nim pis­ci­ma?

Da, za­to što oni, us­pr­kos snaž­nim tek­s­to­vi­ma, ne­ma­ju čes­to pri­li­ku bi­ti pos­tav­lje­ni u ka­za­li­štu. ZKM os­ta­je mjes­to no­vih ka­za­liš­nih is­kus­ta­va i iz­a­zo­va, mjes­to iz­ved­be no­vih dram­skih tek­s­to­va, što smo do­ka­za­li s dvi­je pra­izved­be: „Noć­ni ži­vot” Ivana Vi­di­ća u re­ži­ji Pa­ola Ma­gel­li­ja i „Čr­na ma­ti ze­mla“, ali i pre­mi­je­rom “Rad­ni­ca u gla­do­va­nju” Go­ra­na Fer­če­ca u re­ži­ji Olje Lo­zi­ce. Su­rad­nja s ADU re­zul­ti­ra­la je di­plom­skim is­pi­tom Ivana Pla­ni­ni­ća s pred­sta­vom „Po­noć“, na­ža­lost za­pos­tav­lje­nom eks­pre­si­onis­tič­kom dra­mom Jo­si­pa Ku­lun­dži­ća ko­ju smo vra­ti­li na sce­nu. No, ima­li smo i pr­vi put na hr­vat­skoj ka­za­liš­noj sce­ni Sher­loc­ka Hol­me­sa, na re­per­to­aru za mla­de, u re­ži­ji Kre­še Do­len­či­ća.

Zad­nja pre­mi­je­ra “Rad­ni­ce u gla­do­va­nju” ogled­ni je pri­mjer an­ga­ži­ra­nog te­atra?

Va­žan mi je an­ga­ži­ra­ni te­atar. Na­la­zi­mo se u du­go­traj­noj tran­zi­ci­ji, u vre­me­nu ja­kih ide­olo­ških po­dje­la, ali i vre­me­nu bes­kru­pu­loz­ne do­mi­na­ci­je ka­pi­ta­la zbog ko­jih se la­ko odus­ta­je od uvje­re­nja i mo­ra­la. Ni­smo se os­lo­bo­di­li tra­uma ra­ta, ne že­li­mo vi­dje­ti

ko­li­ko smo ne­to­le­rant­ni, ne zna­mo se so­li­da­ri­zi­ra­ti, teh­no­lo­gi­ja nas je otu­đi­la, pos­ta­li smo ro­bo­vi ba­na­ka i kor­po­ra­ci­ja, ta­ko da ži­vi­mo na ru­bu dos­to­jans­tva. Ima­mo ilu­zi­ju da ne­što po­sje­du­je­mo, ali to je ne­što što još ni­smo ot­pla­ti­li. Mis­lim da ži­vot ne smi­je bi­ti snaž­ni­ji i bi­zar­ni­ji od ka­za­li­šta. Ka­za­li­šte mo­že i mo­ra po­mo­ći druš­tvu u čiš­će­nju tra­uma, pu­bli­ku tre­ba stal­no iz­a­zi­va­ti da kri­tič­ki pro­miš­lja.

Što ste pr­vo po­mis­li­li ka­da vam je Do­ra Ru­žd­jak Po­dol­ski po­nu­di­la “Čr­nu ma­ti ze­mlu”?

Od sa­mog po­čet­ka man­da­ta moj pri­ori­tet su do­ma­će proz­no i dram­sko pi­smo. U taj se ok­vir od­lič­no uk­lo­pi­la “Čr­na ma­ti ze­mla”. Do­ra je doš­la na sas­ta­nak s Kris­ti­anom No­va­kom i po­nu­di­la da ro­man pra­izve­de­mo na sce­ni ZKM-a. Us­li­je­dio je dug i kom­plek­san pro­ces jer su od pr­vog sas­tan­ka u pro­lje­će 2015. do pre­mi­je­re proš­le dvi­je go­di­ne. Ro­man me odu­še­vio, ali i du­bo­ko po­tre­sao, ne sa­mo oni­rič­noš­ću me­đi­mur­skih le­gen­di već i opi­si­ma pe­do­fil­skog zlos­tav­lja­nja ko­je nit­ko ne vi­di ili ne že­li vi­dje­ti. Mi o zlos­tav­lja­nju ne go­vo­ri­mo do­volj­no i naj­češ­će se pra­vi­mo da ne pos­to­ji. Mis­lim pri to­me na fi­zič­ko, ali i psi­hič­ko zlos­tav­lja­nje ko­je se sva­kod­nev­no do­ga­đa u na­šem druš­tvu ni­ske to­le­ran­ci­je. Kris­ti­an No­vak je ja­ko či­tan pi­sac, a ovaj je ro­man uoči pre­mi­je­re do­ži­vio svo­je re­iz­da­nje, što se od­lič­no pok­lo­pi­lo. To­mis­lav Za­jec je na adap­ta­ci­ji ra­dio go­di­nu da­na i na­pra­vio dram­ski for­mat ko­ji je us­pio pre­ni­je­ti raz­li­či­te sti­lo­ve pi­sa­nja u ro­ma­nu, vre­men­ske sko­ko­ve i pre­ta­pa­nja rad­nji iz proš­los­ti u sa­daš­njost, što ni­je bi­lo ni­ma­lo jed­nos­tav­no. Dra­ma­ti­za­ci­ju smo či­ta­li, ko­men­ti­ra­li, To­mis­lav je mi­je­njao... bio je to stu­di­ozan rad. Mis­li­la sam da će pu­bli­ka ima­ti pro­blem s me­đi­mur­skim di­ja­lek­tom, čak smo raz­miš­lja­li o ti­tlu, ali za­is­ta ni­je bi­lo po­tre­be za to. Uvi­jek na­kon pre­mi­je­re sve iz­gle­da jed­nos­tav­no, ali to je ka­za­li­šte, što stva­ri iz­gle­da­ju jed­nos­tav­ni­je, iza njih se kri­je i ve­ći rad.

Bi­lo je mno­go bo­jaz­ni oko to­ga mo­že li se ro­man Kris­ti­na No­va­ka vr­lo slo­že­ne struk­tu­re uop­će “pre­ves­ti” za ka­za­liš­nu sce­nu, ko­li­ko vas mo­ti­vi­ra­ju tak­vi “ne­mo­gu­ći” za­da­ci?

Vo­lim iz­a­zo­ve, ali iza sva­kog ri- zi­ka mo­ra sta­ja­ti do­bra pri­pre­ma i te­me­lji­ti rad. Do­ra je na­pra­vi­la fan­tas­tič­nu pred­sta­vu za ko­ju se tra­ži ulaz­ni­ca vi­še i to je naj­bo­lja na­gra­da. Pu­bli­ka obo­ža­va ovu pred­sta­vu, ne­ri­jet­ko lju­di pla­ču­ći iz­la­ze iz dvo­ra­ne... A ne­mo­gu­ći za­da­ci us­pi­je­va­ju ako u njih du­bo­ko vje­ru­je­te i ako do­bro pro­ci­je­ni­te kre­ati­van po­ten­ci­jal auto­ra ko­ji­ma da­je­te pri­li­ku.

Slje­de­ći No­va­kov ro­man “Ci­ga­nin, ali naj­ljep­ši” gle­dat će­mo na sce­ni HNK Za­greb. Je li vas in­ten­dan­ti­ca HNK Za­greb Dubravka Vr­goč, va­ša pret­hod­ni­ca u ZKM-u, pre­du­hi­tri­la?

Dra­go mi je da će Kris­ti­anov no­vi ro­man u is­toj go­di­ni bi­ti pos­tav­ljen i u HNK, što do­ka­zu­je da smo pre­poz­na­li nje­gov ka­za­liš­ni po­ten­ci­jal. Za­nim­lji­vo će bi­ti vi­dje­ti dru­gi re­da­telj­ski pris­tup Kris­ti­ano­voj po­eti­ci. ZKM je imao čast pr­vi upri­zo­ri­ti ro­man Kris­ti­ana No­va­ka, a to je ve­li­ka od­go­vor­nost jer pr­vo scen­sko či­ta­nje ne­kog auto­ra uvi­jek pos­ta­vi odre­đe­nu ra­zi­nu us­po­red­be.

Na­kon što su s Du­brav­kom Vr­goč u HNK otiš­le da­me: Ma­rin­ko­vić, Vi­olić i Đo­kić, sa­da u HNK pre­la­zi i Kre­ši­mir Mi­kić. Ka­ko us­pi­je­va­ti i bez tih važ­nih glu­mač­kih ime­na an­sambl odr­ža­ti u sta­nju “vi­so­ke na­pe­tos­ti”, jer ve­ći­na re­da­te­lja i da­lje se zak­li­nje u sna­gu glu­mač­kog an­sam­bla ZKM-a i tvr­di da je naj­bo­lji?

Te­ško je go­di­na­ma bi­ti u is­tom ka­za­li­štu, po­tre­ba za pro­fe­si­onal­nom pro­mje­nom i no­vim is­kus­tvi­ma je nor­mal­na. Na­ža­lost, kod nas je to ri­jet­ko jer fluk­tu­aci­je glu­ma­ca go­to­vo i ne­ma. U Hr­vat­skoj su ins­ti­tu­ci­onal­na ka­za­li­šta ta­ko us­tro­je­na da su glum­ci go­di­na­ma u is­tom an­sam­blu i za­pra­vo je ču­do da os­ta­nu ak­tiv­ni i rad­no mo­ti­vi­ra­ni. An­sambl ZKM-a spre­man je na is­tra­ži­va­nja u pro­ce­su ra­da, na raz­li­či­te re­da­telj­ske po­eti­ke, vr­lo je mar­ljiv i ja­ko je važ­no da sva­ki no­vi član ima jed­na­ko ra­zvi­je­nu rad­nu eti­ku i otvo­re­nost. Od po­čet­ka mog man­da­ta doš­le su ne­ke no­ve glu­mač­ke ener­gi­je i mla­de sna­ge, prim­lje­ni su Da­do Ćo­sić, Adri­an Pez­dirc, An­đe­la Ram­ljak i Hr­voj­ka Be­go­vić, a od već eta­bli­ra­nih glu­ma­ca Ra­kan Ru­sha­idat i Na­ta­ša Dan­gu­bić, dok su no­vi stal­ni su­rad­ni­ci Mia Bi­on­dić i Mi­li­ca Ma­noj­lo­vić. A Kre­šo Mi­kić još pre­go­va­ra s HNK-om i ni­je do­nio od­lu­ku o pri­je­la­zu.

Ho­će li bi­ti no­vih li­ca i u ZKM-u, jer i mla­dim je glum­ci­ma ZKM na sa­mom vr­hu lis­te že­lja?

Da, pri­ti­sak je ve­li­ki, što je ra­zum­lji­vo jer ZKM je iz­a­zov i že­lja. Stal­ni su­rad­nik ZKM-a je i mla­di glu­mac Ro­bert Bu­dak ko­ji će di­plo­mi­ra­ti u ruj­nu i Ma­teo Vi­dek ko­ji je tre­nu­tač­no kod nas na struč­nom usa­vr­ša­va­nju. Ma­teo je na­pra­vio od­lič­nu ulo­gu u “Čr­noj ma­ti ze­mli”, a struč­na usa­vr­ša­va­nja su ja­ko po­mo­gla te­me­lji­toj pro­cje­ni kva­li­te­te mla­dih glu­ma­ca ko­ji ima­ju pri­li­ku go­di­nu da­na pro­ves­ti u ka­za­li­štu sa sta­ri­jim ko­le­ga­ma u ra­du na pred­sta­va­ma. Tak­va vr­sta audi­ci­je je or­gan­ska i naj­ma­nje tra­uma­tič­na.

Ka­ko ste u ko­nač­ni­ci ri­je­ši­li “spa­ja­nje” ZKM-a i Za­gre­bač­kog ples­nog cen­tra?

ZKM ad­mi­nis­tra­tiv­no i fi­nan­cij­ski uprav­lja ZPC-om ko­ji je os­tao pro­duk­cij­ski cen­tar tj. ser­vis svim ples­nim gru­pa­ma i sa­mos­tal­nim ko­re­ogra­fi­ma. Ako se ZPC bu­de odva­jao kao sa­mos­tal­na jav­na us­ta­no­va, sve će bi­ti pri­prem­lje­no i or­ga­ni­zi­ra­no za kva­li­te­tan rad. Zgra­da se tre­nu­tač­no po­prav­lja, uvje­ti ples­nim gru­pa­ma su bo­lji jer mo­gu za­dr­ža­ti ci­je­li pri­hod od ulaz­ni­ca, a ima­ju i us­lu­gu or­ga­ni­za­cij­skog ti­ma ko­ji im po­ma­že u pro­da­ji i pro­mo­ci­ji te teh­nič­ku pot­po­ru pa te us­lu­ge ne mo­ra­ju pla­ća­ti kao pri­je.

Što pla­ni­ra­te za slje­de­ću se­zo­nu? Što se već sa­da smi­je ot­kri­ti?

Če­ka­ju nas za­nim­lji­vi nas­lo­vi: re­da­te­lji­ca Sel­ma Spa­hić ra­di pra­izved­bu dra­me To­mis­la­va Za­je­ca „Ono što ne­dos­ta­je“, ko­ja je do­bi­la pr­vu Dr­ži­će­vu na­gra­du u 2016., a u sklo­pu re­per­to­ara za mla­de Re­na­ta Ca­ro­la Ga­ti­ca ra­di „Ali­sa“u dra­ma­ti­za­ci­ji Ivo­ra Mar­ti­ni­ća. Vra­ća nam se i Igor Vuk Tor­bi­ca, s no­vom re­ži­jom, ali ci­je­lu se­zo­nu će­mo naj­a­vi­ti u ruj­nu. a) škr­ge su žuć­kas­te b) ko­ža je pre­kri­ve­na slu­zi c) oči su iz­bo­če­ne, zje­ni­ca cr­na i blis­ta­va

To je ka­za­li­šte: što stva­ri na kra­ju iz­gle­da­ju jed­nos­tav­ni­je, iza njih se kri­je ve­ći i oz­bilj­ni­ji rad U slje­de­ćoj se­zo­ni nam se s no­vom re­ži­jom vra­ća Igor Vuk Tor­bi­ca, ali nas­lov je još taj­na

“Čr­na ma­ti ze­mla” Hit-pred­sta­va ZKM-a dra­ma­ti­za­ci­ja je ro­ma­na Kris­ti­ana No­va­ka, a nje­go­vo slje­de­će dje­lo “Ci­ga­nin, ali naj­ljep­ši” vi­djet će­mo u HNK Za­greb

Ako su i kvr­ga­ve, do­ma­će su, ukus­ne i mi­ri­šu na svje­že i do­ma­će

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.