Pri­pre­mi­te svje­že, do­ma­će, tek ubra­no, spre­mi­te za zim­ske da­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Pri­pre­mi­la: Snje­ža­na Čr­nje­vić

Na po­li­ca­ma tr­ž­ni­ca i tr­go­vi­na obi­lje je po­vr­ća i vo­ća, ka­ko pre­poz­na­ti i oda­bra­ti do­ma­će i svje­že, ka­ko vi­šak spre­mi­ti za zim­ske da­ne s ma­nje iz­o­bi­lja

Do­ma­će i ne­š­pri­ca­no, tak­vo po­vr­će ra­do bi­ra­te na pla­cu. I za­is­ta ga mo­že­te i pre­poz­na­ti. Ta­ko će­te do­ma­ću raj­či­cu pre­poz­na­ti po če­mu: a) plod je sja­jan i pra­vil­na je obli­ka b) ne­ma mi­ri­sa c) čes­to je kvr­ga­va i ne­pra­vil­na

Se­zo­na ma­hu­na za ne­ke tra­je pre­krat­ko. Kao i ve­ći­nu vo­ća i po­vr­ća, mo­že­te ih za­mrz­nu­ti i pro­du­lji­ti uži­tak u je­li­ma od ma­hu­na i na zim­ske da­ne. Naj­bo­lje ih je pri­je za­mr­za­va­nja očiš­će­ne i na­re­za­na na ma­nje ko­ma­de blan­ši­ra­ti. Što to zna­či? a) pre­li­ti hlad­nom vo­dom b) ku­ha­ti tri mi­nu­te c) uro­ni­ti krat­ko u ki­pu­ću vo­du, a za­tim u le­de­nu

Ia­ko je spe­ci­fič­na oku­sa, ra­dič je sve češ­će na sto­lo­vi­ma zbog bo­gat­stva vi­ta­mi­na i mi­ne­ra­la ko­je sa­dr­ži. Bez ob­zi­ra na to ka­ko ga pri­pre­ma­li, što oda­je da je ra­dič ko­ji ku­pu­je­te svjež? a) obvez­no mo­ra ima­ti ko­ri­je­nje b) gla­vi­ce su tvr­de, bo­je su ži­ve c) na ne­kim mjes­ti­ma bo­ja je tam­ni­ja

O to­me da je špa­ro­ga “pu­na zdrav­lja” ne tre­ba tro­ši­ti ri­je­či. Uz one sa­mo­nik­le, na po­li­ca­ma tr­go­vi­na i na pla­cu nu­de se i kul­ti­vi­ra­ne. Mo­že­te li pre­poz­na­ti kad su špa­ro­ge svje­že?: a) stab­lji­ke su ze­le­ne, a vr­ho­vi za­tvo­re­ni b) stab­lji­ka je dr­ve­na c) vr­ho­vi bilj­ke su me­ka­ni

Ri­ba na tr­ž­ni­ce uglav­nom sti­že svje­ža i ulov­lje­na pret­hod­ne no­ći. No, sva­ka­ko to i pro­vje­ri­te. Što od na­ve­de­nog upo­zo­ra­va da je ri­ba svje­ža i da ne­će­te po­gri­je­ši­ti u iz­bo­ru?

Ja­ja ku­pu­je­te na pla­cu, uvi­jek kod is­te ku­mi­ce. No, ako ih u tr­go­vi­ni, sa­mi pro­vje­ri­ti je­su li svje­ža. La­ga­no pro­tre­si­te ja­je po­red uha, slu­šaj­te zvuk ko­ji do­la­zi. Kad je ja­je svje­že, što se ču­je? a) ču­je se buć­ka­nje b) ne ču­je se ni­ka­kav zvuk c) u ja­ju se ču­je gre­ba­nje

Do­bra je za ju­hu, ku­ha­na, na sa­la­tu. Sve češ­će se sa­di u do­ma­ćim vr­to­vi­ma, a kad je ku­pu­je­te, svje­ži­nu po­t­vr­đu­je: a) stab­lji­ka ima sme­đe mr­lje b) ze­le­ni su cvje­to­vi za­tvo­re­ni i mi­ri­šu c) lis­ti­ći su uve­li

Naj­češ­će je na­ran­čas­ta, no ima je i u dru­gim bo­ja­ma. Na na­šim tr­ž­ni­ca­ma uz cr­ve­nu mo­že se pro­na­ći i: a) žu­tu b) cr­nu c) lju­bi­čas­tu

Usko­ro će se­zo­na mla­dog gra­ha, na tr­ž­ni­ca­ma ga mo­že­te ku­pi­ti u ma­hu­nar­ki ili u zr­nu. Ka­ko pre­poz­na­ti da je do­bar i svjež? a) ma­hu­ne su pu­ne sje­men­ki b) sje­men­ke su raz­li­či­to ve­li­ke c) ma­hu­ne su već su­he

Je li ja­je svje­že, mo­že­te sa­mi pro­vje­ri­ti i kad ga ku­pu­je­te

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.