Go­di­na u ko­joj je INmu­sic pos­tao do­ga­đaj pr­ve kla­se

Na ja­run­skom oto­ku ni­ka­da ni­je bi­lo ovo­li­ko stra­na­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Kul­tu­ra@ve­cer­nji.net

Tr­žiš­na ci­je­na pro­gra­ma INmu­si­ca mje­ri se sto­ti­na­ma ti­su­ća eura, a pro­gram­ski se mo­že us­po­re­di­ti s naj­ja­čim fes­ti­va­li­ma na­še re­gi­je Hr­vo­je Hor­vat Za­gre­bač­ki fes­ti­val INmu­sic u svom 12. iz­da­nju pos­tao je kul­tur­ni do­ga­đaj par excel­len­ce. Bio je to već i zad­njih go­di­na, pro­gla­ša­van jed­nim od naj­bo­ljih europ­skih fes­ti­va­la, ali ove se­zo­ne nad­ma­šio je sva oče­ki­va­nja ras­pro­dav­ši tri fes­ti­val­ske ve­če­ri ne­ko­li­ko da­na pri­je po­čet­ka. Za­is­ta je ugod­no is­kus­tvo še­ta­ti se me­đu de­se­ci­ma ti­su­ća po­sje­ti­la­ca i vi­dje­ti En­gle­ze, Ni­jem­ce, Ja­pan­ce, Ame­ri­kan­ce i dru­ge ka­ko ru­ku pod ru­ku s do­ma­ćom pu­bli­kom či­ne Za­greb me­tro­po­lom kak­va bi htio bi­ti, a čes­to ni­je.

Nad­ma­šio i EXIT

Na­rav­no, ima tu­ris­ta i ina­če, ali ni­ka­da u ovo­li­kom bro­ju i na ovak­vom za­jed­nič­kom za­dat­ku. Na ko­jem, za raz­li­ku od sport­skih ma­ni­fes­ta­ci­ja i čes­tog hu­li­gans­tva, ne­ma ni­ti pri­mis­li na bi­lo kak­vo agre­siv­no “de­la­nje”. Pro­gram­ski gle­da­no, INmu­sic je ove go­di­ne nad­ma­šio ve­ći­nu okol­nih fes­ti­va­la, pa i ja­ki EXIT, ko­ji je ta­moš­nja služ­be­na po­li­ti­ka is­prav­no is­ko­ris­ti­la za da­le­ko ja­ču pro­pa­gan­du ne­go na­ša INmu­sic. Da se ra­di o ne­kom film­skom ili ka­za­liš­nom fes­ti­va­lu, ne sum­njam da bi dr­žav­ni i grad­ski bu­dže­ti bi­li da­le­ko iz­daš­ni­ji ne­go što su pre­ma INmu­si­cu, re­pre­zen­ta­tiv­nom fes­ti­va­lu svjet­ske kla­se či­ja se tr­žiš­na ci­je­na pro­gra­ma mje­ri sto­ti­na­ma ti­su­ća eura. Us­po­red­be ra­di, za raz­li­ku od proš­lo­tjed­nog kon­cer­ta Ra­di­ohe­ada u Fi­ren­ci pred 60-ak ti­su­ća lju­di, gdje sam sat vre­me­na če­kao u re­du za hra­nu, INmu­sic je da­le­ko bo­lje or­ga­ni­zi­ran, uklju­ču­ju­ći i pri­laz fes­ti­va­lu i gu­žve ko­je su ne­us­po­re­di­vo ma­nje ne­go u Ita­li­ji.

Svjet­ska pu­bli­ka

Či­nje­ni­ca da su pu­bli­ci omo­gu­ći­li po­gle­da­ti tri ve­če­ri pr­vo­raz­red­nog pro­gra­ma – za raz­li­ku od 600 ku­na i vi­še za bi­lo ko­ji po­je­di­nač­ni EU kon­cert, od De­pec­he Mo­de do Ra­di­ohe­ada – os­nov­ni je raz­log “ras­pro­da­je” ulaz­ni­ca. Kao i pro­gram; Kin­gs of Le­on, zvi­jez­de dru­ge fes­ti­val­ske ve­če­ri jed­no su od tih tra­že­nih sku­pih ime­na “gor­njeg do­ma” svjet­ske rock-sce­ne, kao i Ar­ca­de Fi­re, ko­ji su, kao i Kin­gs of Le­on, s po­zor­ni­ce jas­no za­hva­li­li pu­bli­ci i po­ru­či­li da se vra­ća­ju. Uz tak­ve ja­ke he­ad­li­ne­re, po­put Ka­sa­bi­an tre­će ve­če­ri i sjaj­ne iz­vo­đa­če Alt-J, do­ma­ćeg Dar­ka Run­de­ka, The Stran­ge i dru­ge, po­ka­za­lo se da je (ovak­va) do­ma­ća ma­sov­na pu­bli­ka, ukup­no sto­ti­njak ti­su­ća lju­di, jed­na­ka kao i ona u svi­je­tu. I da smo po ovak­vim ma­ni­fes­ta­ci­ja­ma i ovak­voj pu­bli­ci bli­že tom is­tom svi­je­tu ne­go po mno­go to­ga dru­go­ga.

Sto ti­su­ća po­sje­ti­te­lja po­ka­za­lo je da Hr­va­ti mo­gu kon­ku­ri­ra­ti bi­lo ko­joj fes­ti­val­skoj si­li ANTHONY HOPKINS: Imam osje­ćaj da bih umro da pres­ta­nem ra­di­ti. Za­to ste za­pe­li sa mnom. Osje­ćam se do­bro, vi­še ne pi­jem i ni­kad ne­ću sta­ti

Po­sje­ti­te­lji iz En­gle­ske, Nje­mač­ke, Ja­pa­na, SAD-a...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.