Tros­tru­ki oska­ro­vac Da­ni­el DayLewis vi­še ne­će glu­mi­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Ma­ja Car ma­ja.car@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Raz­lo­ge pov­la­če­nja ne že­li ko­men­ti­ra­ti, ka­že, pri­vat­ni su, i za­vr­ša­va po­s­ljed­nji film “Phan­tom Thre­ad” či­ja je pre­mi­je­ra u ve­lja­či 2018. Ne­oče­ki­va­na vi­jest sti­že iz Hol­lywo­oda – tros­tru­ki oska­ro­vac Da­ni­el Day-Lewis, ko­ji je ne­dav­no pros­la­vio 60. ro­đen­dan, upra­vo sni­ma po­s­ljed­nji film i ide u mi­ro­vi­nu. Od­lu­ku je me­di­ji­ma pri­op­ći­la nje­go­va glas­no­go­vor­ni­ca Les­lee Dart, a u obraz­lo­že­nju sto­ji: “Da­ni­el Day-Lewis vi­še ne­će ra­di­ti kao glu­mac. Ne­iz­mjer­no je za­hva­lan obo­ža­va­te­lji­ma i su­rad­ni­ci­ma na go­di­na­ma ko­je su pro­ve­li za­jed­no, ali ova je od­lu­ka pri­vat­ne na­ra­vi i ni Da­ni­el ni nje­go­vi pred­stav­ni­ci vi­še ni­ka­da ne že­le re­ći ni ri­ječ na tu te­mu.” Glu­mac je i ra­ni­je znao uze­ti po­du­lju pa­uzu od glu­me po­put one kra­jem 90-ih ka­da se odre­kao Hol­lywo­oda ka­ko bi u Fi­ren­ci iz­u­ča­vao pos­to­lar­ski za­nat. No ovaj put, su­de­ći po služ­be­nos­ti obja­ve, ne­ma po­vrat­ka. Upra­vo za­vr­ša­va sni­ma­nje fil­ma “Phan­tom Thre­ad” na ko­jem se opet udru­žio s re­da­te­ljem Pa­ulom Tho­ma­som An­der­so­nom ko­ji je re­ži­rao i film “Bit će kr­vi” za ko­ji je Day-Lewis 2007. na­gra­đen svo­jim dru­gim Os­ca­rom. Pr­vi Os­car do­bio je 1989. go­di­ne za “Mo­je li­je­vo sto­pa­lo” Ji­ma She­ri­da­na, a tre­ći 2012. go­di­ne za ulo­gu u fil­mu “Lin­coln” Ste­ve­na Spi­el­ber­ga. Na svjet­sku sce­nu pro­bio se 1985. dra­mom “My Be­auti­ful La­un­dret­te”, a de­ve­de­se­te su mu do­ni­je­le su­rad­nju s naj­ve­ći­ma po­put Mar­ti­na Scor­se­sea u “Do­ba ne­vi­nos­ti”, Mic­ha­elom Man­nom u “Po­s­ljed­njem Mo­hi­kan­cu” te opet s Ji­mom She­ri­da­nom s ko­jim je sni­mio “U ime oca” i “Bok­sa­ča”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.