Se­men­ta Raj­hard: Po­ne­kad ni­je la­ko sa mnom iz­i­ći na kraj

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Ana Her­ceg, Dra­žen Ko­ko­rić sce­na@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Ka­ko te­ku pri­pre­me za mju­zikl jad­ni­ci, ko­ji se u Za­greb vra­ća na­kon 36 go­di­na, za Ekran su ot­kri­li Se­men­ta Raj­hard i Max Ho­zić Gla­so­vi­ti svjet­ski mju­zikl “Jad­ni­ci” vra­ća se u Za­greb na­kon 36 go­di­na. Je­dan od naj­poz­na­ti­jih svjet­skih mju­zi­ka­la u Za­gre­bu će pos­ta­vi­ti me­đu­na­rod­no ka­za­li­šte Cor­ner­sto­neArts Hr­vat­ska pod pa­li­com ame­rič­kog re­da­te­lja Ric­har­da Mon­te­za. Za­gre­bač­ka pre­mi­je­ra bit će 6. sr­p­nja u Kon­cert­noj dvo­ra­ni Va­tros­la­va Li­sin­skog, a glav­ne ulo­ge po­vje­re­ne su mla­dim glaz­be­ni­ci­ma Se­men­ti Raj­hard i Maxu Ho­zi­ću, ko­ji su u no­vom bro­ju Ekra­na is­pri­ča­li ka­ko te­ku pri­pre­me, za­što ne tre­ba pro­pus­ti­ti pred­sta­vu, tko im je naj­ve­ća po­dr­ška, ka­ko se sla­žu, što vo­le ra­di­ti u tre­nu­ci­ma od­mo­ra te kak­vi su im pla­no­vi za lje­to. – Po­ne­kad ni­je la­ko sa mnom iz­i­ći na kraj, ali svi oko me­ne, i mo­je pri­ja­te­lji­ce i deč­ko, na­vik­nu­li su se na to i sret­na sam što imam tak­ve oso­be po­kraj se­be – ka­že Se­men­ta, a Max je ot­krio ka­ko se naj­bo­lje opu­šta: – Imam mi­li­jun ho­bi­ja, od či­ta­nja knji­ga i stri­po­va, gle­da­nja se­ri­ja i fil­mo­va, igra­nja vi­de­oiga­ra, fo­to­gra­fi­ra­nja i ku­ha­nja do iz­la­za­ka i dru­že­nja s pri­ja­te­lji­ma, a pr­vak sam i u vi­še­sat­nom is­pi­ja­nju ka­va.

Mla­da glaz­be­ni­ca za Ekran je is­pri­ča­la i tko joj je naj­ve­ća po­dr­ška te što vo­li ra­di­ti u tre­nu­ci­ma od­mo­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.