Bra­va na bi­cik­lu blo­ki­ra mo­bi­tel dok se vo­zi­te

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (luc)

Apli­ka­ci­ja za pa­met­ni te­le­fon pr­vo će ot­klju­ča­ti bra­vu na lan­cu na bi­cik­lu, a po­tom blo­ki­ra­ti pris­tup sig­na­lu mre­že mo­bil­ne te­le­fo­ni­je Te­le­fo­ni­ra­nje ti­je­kom vož­nje je­dan je od češ­ćih uz­ro­ka pro­met­nih ne­sre­ća. No dok se me­đu vo­za­či­ma auto­mo­bi­la za­kon­skim rje­še­nji­ma nas­to­ji sma­nji­ti prak­sa ko­ri­šte­nja mo­bi­te­la dok uprav­lja­ju auto­mo­bi­lom, za bi­cik­lis­te tak­vih rješenje ne­ma. Toč­ni­je, ni­je ih bi­lo do­sad. Pri­mi­je­tiv­ši ka­ko sve vi­še bi­cik­lis­ta te­le­fo­ni­ra vo­ze­ći bi­cikl, jed­na ni­zo­zem­ska te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ska kom­pa­ni­ja udru­ži­la se s dr­žav­nom služ­bom za si­gur­nost pro­me­ta ka­ko bi na­pra­vi­la bra­vu za bi­cikl ko­ja ti­je­kom vož­nje za­klju­ča­va mo­bil­ne te­le­fo­ne ra­di za­šti­te mla­dih ko­ji re­do­vi­to ko­ris­te te­le­fon dok vo­ze kroz pro­met­ne uli­ce. Apli­ka­ci­ja za pa­met­ni te­le­fon pr­vo će ot­klju­ča­ti bra­vu na bi­cik­lu da bi se mo­gao vo­zi­ti, a is­to­vre­me­no će blo­ki­ra­ti pris­tup sig­na­lu mre­že mo­bil­ne te­le­fo­ni­je. Bi­cik­lis­ti će mo­ći ko­ris­ti­ti te­le­fon sa­mo za po­zi­va­nje hit­nih služ­bi. Ka­da bi­cikl sta­ne i za­klju­ča se, mo­bi­tel će se po­no­vo mo­ći ko­ris­ti­ti. Ni­zo­zem­sko udru­že­nje za si­gur­nost u pro­me­tu pri­op­ći­lo je ka­ko oče­ku­je da će la­nac sa “si­gur­nom bra­vom” bi­ti u pro­da­ji pri­je kra­ja ove go­di­ne i da će ko­šta­ti oko 100 eura (740 ku­na) Spo­me­nu­to udru­že­nje na­vo­di da je upo­ra­ba “pa­met­nih te­le­fo­na” uz­rok pe­ti­ne ne­sre­ća bi­cik­lis­ta u ko­je su uklju­če­na dje­ca.

Ko­ri­šte­nje mo­bi­te­la ti­je­kom vož­nje bi­cik­la uz­rok je pe­ti­ne ne­sre­ća u ko­je su uklju­če­na dje­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.