Hawking: Mo­ra­mo oti­ći sa Zem­lje i na­ći no­vi dom

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (luc)

Bri­tan­ski fi­zi­čar Step­hen Hawking upo­zo­rio je jav­nost da lju­di mo­ra­ju pro­na­ći no­vi dom u sve­mi­ru u idu­ćih 200 do 500 go­di­na, ako pre­ži­ve do ta­da. Zem­lja je, ka­že, zbog kli­mat­skih pro­mje­na kraj­nje ugro­že­na. BINGO /25. ko­lo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.