HOS-ova plo­ča os­ta­je u Ja­se­nov­cu

Mi­nis­tar­stvo upra­ve za­klju­či­lo da ne­ma za­kon­skog upo­ri­šta za uk­la­nja­nje plo­če

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Ma­ri­na.bo­ro­vac@ve­cer­nji.net

Mi­nis­tar Kuš­če­vić: Je­dan je kon­tekst ZDS kao us­ta­ški poz­drav, a dru­gi kad je u am­ble­mu Hr­vat­ske voj­ske

Da­vor Bo­ži­no­vić pri­je pros­la­ve u šu­mi Bre­zo­vi­ca ka­zao je da je od­ba­čen op­tuž­ni pri­jed­log pro­tiv gra­do­na­čel­ni­ce Ikić Ba­ni­ček Ma­ri­na Bo­ro­vac Sje­de­ći po­kraj mi­nis­tra unu­tar­njih pos­lo­va Da­vo­ra Bo­ži­no­vi­ća – ko­ji je ne­tom pri­je pros­la­ve obi­lje­ža­va­nja Da­na an­ti­fa­šis­tič­ke bor­be u šu­mi Bre­zo­vi­ca ka­zao da je od­ba­čen op­tuž­ni pri­jed­log pro­tiv gra­do­na­čel­ni­ce Kris­ti­ne Ikić Ba­ni­ček te da će se pre­is­pi­ta­ti tre­ba li zbog nje­ga ne­ko­ga i sank­ci­oni­ra­ti – Mi­lan Ban­dić po­zor­no je slu­šao sva­ku ri­ječ.

Ma­ji­ca s li­kom Ti­ta

Bez ikak­ve vid­lji­ve re­ak­ci­je sas­lu­šao je i si­sač­ku gra­do­na­čel­ni­cu ka­da ga je pro­zva­la za li­ce­mjer­stvo ka­zav­ši da je “re­la­ti­vi­zi­ra­nje us­ta­ških zlo­či­na otiš­lo ta­ko da­le­ko da ne­ki sa­mo­prok­la­mi­ra­ni an­ti­fa­šist li­ce­mjer­no do­la­zi tu me­đu nas i po­la­že vi­jen­ce, a na­gra­de da­je us­ta­škim fal­si­fi­ka­to­ri­ma po­vi­jes­ti kao što je Sed­lar”. Za­ra­di­la je gra­do­na­čel­ni­ca Ba­ni­ček zbog svo­jih ri­je­či plje­sak, baš kao što su okup­lje­ni bi­li zap­lje­ska­li ka­da je naj­av­lje­no da će bi­ti jed­nim od go­vor­ni­ka na ju­če­raš­njoj pros­la­vi i ka­da je re­če­no da je me­đu okup­lje­ni­ma i biv­ši pred­sjed­nik Stje­pan Me­sić. – Smrt fa­šiz­mu, slo­bo­da na­ro­du – iz­go­vo­ri­la je gra­do­na­čel­ni­ca pri­je no što se uda­lji­la s go­vor­ni­ce. Mi­nis­tar Bo­ži­no­vić u Bre­zo­vi­cu je do­šao kao iz­as­la­nik pre­mi­je­ra An­dre­ja Plen­ko­vi­ća, is­tar­ski žu­pan Val­ter Fle­go bio je iz­as­la­nik pred­sjed­ni­ce Ko­lin­de Gra­bar-Ki­ta­ro­vić, a Ja­sen Me­sić pred­sjed- ni­ka Sa­bo­ra Gor­da­na Jan­dro­ko­vi­ća. Je li pred­sjed­nik Sa­ve­za an­ti­fa­šis­tič­kih bo­ra­ca Hr­vat­ske Fra­njo Ha­bu­lin mis­lio na iz­os­ta­nak “pr­ve pos­ta­ve” dr­žav­nog vr­ha ka­da je ka­zao da je “jas­no za­što su ne­ki doš­li, a ne­ki ne”, os­ta­lo je vi­sje­ti u zra­ku. – Tre­ba­li su bi­ti ov­dje. Sra­mo­ta – pro­ko­men­ti­ra­la je iz pu­bli­ke Ka­ti­ca Bo­žić ko­ja nam ka­že da je go­di­nu da­na bi­la u Do­mo­vin­skom ra­tu i da dr­ža­vu ka­vu da­nas ima­mo i ni­je sa­nja­la. – Do­šao sam oda­ti po­čast hra­brim lju­di­ma ko­ji su stva­ra­li te­me­lje ove dr­ža­ve – iz­go­va­ra 72-go­diš- nji Lju­de­vit Tr­šin­ski, član Udru­ge an­ti­fa­šis­ta Za­bok. Za ju­če­raš­nju je pros­la­vu Tr­šin­ski – ko­je­mu je na­di­mak drug be­ograd­ski – odje­nuo ma­ji­cu s li­kom Jo­si­pa Bro­za na ko­ju je sta­vio bedž “Stje­pan Me­sić – moj pred­sjed­nik”. – Pre­mi­jer je da­nas na vr­lo važ­nom sas­tan­ku Eu­rop­sko­ga vi­je­ća – objas­nio je mi­nis­tar Bo­ži­no­vić zbog če­ga šef Vla­de ni­je do­šao u Bre­zo­vi­cu.

Doš­li da sku­pe – bo­ce

– Go­vo­rio sam uime Is­tri­ja­na i an­ti­fa­šis­ta – od­go­vo­rio je žu­pan Fle­go sta­ri­jem čo­vje­ku ko­ji je iz pu­bli­ke za­pi­tao za­što ne­ma pred­sjed­ni­ce. Skup je pro­ma­trao i To­mis­lav. Ne­da­le­ko od spo­men-obi­ljež­ja pro­da­vao je knji­ge. “Jo­van­ka Ti­to­va suv­la­da­ri­ca” sto­ji 30 kuna, “Pre­ko Psu­nja i Pa­pu­ka” 50... To­mis­lav je če­kao za­vr­še­tak go­vo­ra i pro­gra­ma, ne bi li okup­lje­ni u po­vrat­ku zas­ta­li kod nje­go­va sto­li­ća i ku­pi­li po­ne­ki pri­mje­rak. Ma­lo da­lje od nje­ga sta­jao je Go­ran. Na sta­blo su on i su­pru­ga nas­lo­ni­li dva sta­ra bi­cik­la na ko­ji­ma su se po sun­cu što je pr­ži­lo do­vez­li iz Si­ska. Na jed­nom je bi­cik­lu bi­la plas­tič­na gaj­ba ukra­še­na hr­vat­skim i gr­bom EU, a u njoj ve­li­ka cr­na vre­ća za sme­će. – Doš­li smo že­na i ja pr­vens­tve­no zbog bo­ca. Ne­za­pos­le­ni smo – stid­lji­vo iz­go­va­ra. – Da je vi­še ovak­vih sku­po­va – do­me­će po­gle­dav­ši pre­ma vre­ći. A vo­da je iš­la “k’o lu­da”. Di­je­li­la se bes­plat­no, a do­prem­lje­no je 2000 bo­či­ca. Na­kon go­vo­ra u ko­jem su is­tak­nu­te vri­jed­nos­ti an­ti­fa­šiz­ma okup­lje­ni su “na­va­li­li” na grah. Za to vri­je­me uz ces­tu ko­ja vo­di do spo­me­ni­ka bio je an­ti­pro­s­vjed s ko­jeg je po­ru­če­no da je os­ni­va­nje pr­vog par­ti­zan­skog odre­da u Bre­zo­vi­ci – po­vi­jes­na kri­vo­tvo­ri­na.

Fra­njo Ha­bu­lin, čel­nik sa­ve­za an­ti­fa­šis­ta: Jas­no je za­što su ne­ki doš­li, a ne­ki ne

Pred­stav­ni­ci Ure­da pred­sjed­ni­ce, pre­mi­je­ra i Sa­bo­ra te Gra­da Zagreba na obi­lje­ža­va­nju Da­na an­ti­fa­šis­tič­ke bor­be u šu­mi Bre­zo­vi­ca; Do­lje: si­sač­ka gra­do­na­čel­ni­ca Kris­ti­na Ikić Ba­ni­ček

Pod ša­to­rom su svo­je mjesto naš­li i Lju­de­vit Tr­šin­ski (u cr­ve­noj ma­ji­ci) i Ka­ti­ca Bo­žić (do nje­ga). Kri­ti­zi­ra­li su što su umjes­to vr­ha vlas­ti na pros­la­vu doš­li iz­as­la­ni­ci pred­sjed­ni­ce, pre­mi­je­ra i še­fa Sa­bo­ra

To­mis­lav je pro­da­vao knji­ge

Na sku­pu se mo­gla vi­dje­ti i pri­pa­da­ju­ća iko­no­gra­fi­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.