Flo­ki lu­ta Za­gre­bom tra­že­ći bo­les­nog gaz­du

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page -

Vi­di­te li Flo­ki­ja, ko­jeg nje­gov vlas­nik zo­ve Pim­pek ili Ma­li, po­ku­šaj­te ga za­dr­ža­ti, na­zo­vi­te In­fo­cen­tar Du­mo­vec na 20-08-354 tje­da­na u bol­ni­ci. I ni­je to pr­vi put, no uvi­jek do­sad nje­gov po­vra­tak Flo­ki je če­kao u grad­skom sklo­ni­štu. Ovaj put Flo­ki je od­lu­čio sam kre­nu­ti u po­tra­gu za čo­vje­kom ko­ji mu je sve na svi­je­tu. Zbu­njen, iz­gub­ljen i pre­pla­šen, sti­gao je ta­ko i do No­vog Zagreba. Vi­đen je u Du­ga­va­ma, u Trav­nom, imao je i ogr­li­cu ko­ja mu je u me­đu­vre­me­nu nes­ta­la s vra­ta. A on je nas­ta­vio put, sti­gao je i u Kla­ru, a po­s­ljed­njih da­na, doz­na­je­mo, za­dr­ža­vao se kod pe­če­nja­re u Ore­ško­vi­će­voj, ko­ji su ga i hra­ni­li. Iz bol­ni­ce se vra­tio i nje­gov vlas­nik F. Š. S. (po­da­ci u re­dak­ci­ji), a pr­va adre­sa na ko­ju je oti­šao bio je Ži­vo­tinj­ski ku­tak u Vla­škoj. Kad je čuo da nje­gov pas sam lu­ta gra­dom, ni tre­na ni­je raz­miš­ljao i kre­nuo je put No­vog Zagreba. Ni­je ga za­us­ta­vi­lo ni ne­vri­je­me, ni­je mo­gao če­ka­ti jer je nje­gov pri­ja­telj ta­mo neg­dje sam. Uzeo je po­nu­đe­ni ki­šo­bran, sli­ku svog pri­ja­te­lja da mo­že pi­ta­ti pro­laz­ni­ke je­su li ga vi­dje­li i kre­nuo. Vi­di­te li Flo­ki­ja, ko­jeg nje­gov vlas­nik zo­ve Pim­pek ili Ma­li, po­ku­šaj­te ga za­dr­ža­ti, na­zo­vi­te In­fo­cen­tar Du­mo­vec na 20-08-354. Po­mo­zi­mo čo­vje­ku i nje­go­vu naj­bo­ljem pri­ja­te­lju da opet bu­du za­jed­no.

Flo­ki je ne­dav­no vi­đen u Kla­ri

Im­pro­vi­zi­ran kamp kod Ke­le­bi­je

ile­gal­nih mi­gra­na­ta po­li­ci­ja je u če­t­vr­tak pro­naš­la u Ši­du i oko­li­ci, uz gra­ni­cu s Hr­vat­skom, i raz­mjes­ti­la u pri­hvat­ne cen­tre u Sr­bi­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.