Ru­si pro­da­ju udjel u Mer­ca­to­ru, in­te­res vr­lo upi­tan

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Li­di­ja Ki­se­ljak ZAGREB

Ru­ski Sber­bank pri­je ne­ki dan ovr­šio je 18,53 pos­to udje­la u Mer­ca­to­ru ko­ji je u vlas­niš­tvu ni­zo­zem­ske tvrt­ke Agro­kor Inves­t­ment B.V. Ivi­ce To­do­ri­ća, a u če­t­vr­tak je naj­a­vi­la da će taj udjel za dva tjed­na po­nu­di­ti na pro­da­ju. Tim nov­cem Ru­si že­le na­mi­ri­ti ba­rem dio od 100 mi­li­ju­na eura kre­di­ta odo­bre­nog Agro­ko­ru u ve­lja­či. Uz di­oni­ce Mer­ca­to­ra u vlas­niš­tvu To­do­ri­ća za­log za kre­dit bio je i dio Kul­me­ro­vih dvo­ra pa se pret­pos­tav­lja da bi Ru­si usko­ro mo­gli kre­nu­ti i u nji­ho­vo pre­uzi­ma­nje, no to će si­gur­no bi­ti te­že pro­ve­di­vo. Za udjel u Mer­ca­to­ru Sber­bank je ut­vr­dio po­čet­nu ci­je­nu od 40,58 mi­li­ju­na eura. Tre­nu­tač­na tr­žiš­na vri­jed­nost tog slo­ven­skog tr­go­vač­kog lan­ca na Ljub­ljan­skoj bur­zi ne­što je ni­ža, no Ru­si se na­da­ju ka­ko će zbog ‘do­bre pri­li­ke’ ula­ga­či bi­ti sprem­ni da­ti vi­še nov­ca. No is­pla­ti­vost je upit­na zbog du­ga od 750 mi­li­ju­na eura i ne­ga­tiv­nih re­zul­ta­ta pos­lo­va­nja. Ne­kim tr­go­vač­kim lan­ci­ma to mo­že je­di­no bi­ti ulaz na tr­ži­šte, no ni tak­vog in­te­re­sa baš i ne­ma. Po­čet­kom go­di­ne vri­jed­nost Mer­ca­to­ro­ve di­oni­ce bi­la je go­to­vo dvos­tru­ko ve­ća. Mo­žda i Ru­si oče­ku­ju da će vri­jed­nost da­lje pa­da­ti iako ima i onih ko­ji ne is­klju­ču­ju opo­ra­vak Mer­ca­to­ra. No taj po­tez do­ka­zu­je tvrd­nje Ru­sa da im ni­je bio cilj kroz kre­di­ti­ra­nje Agro­ko­ra do­ći do nje­go­ve imo­vi­ne. Go­to­vo tri pu­ta ve­ća ci­je­na di­oni­ce Mer­ca­to­ra od sa­daš­nje bi­la je pri­je tri go­di­ne ka­da ga je Agro­kor ku­pio. Is­te go­di­ne To­do­rić je os­no­vao Agro­kor Inves­t­ment BV na ko­ji su pre­ba­če­ne di­oni­ce Mer­ca­to­ra kroz pre­tva­ra­nje kre­di­ta u vlas­nič­ki udjel ko­ji se sma­njio s 38 na 18,53 pos­to. Za­što su se Ru­si od­lu­či­li na plje­nid­bu To­do­ri­će­ve imo­vi­ne baš sa­da, mo­že se tek na­ga­đa­ti. Iz in­ter­v­jua ko­ji je Ve­čer­njem lis­tu ne­dav­no dao dru­gi čo­vjek Sber­ban­ka Mak­sim Po­le­ta­jev bi­lo je jas­no ogor­če­nje na To­do­ri­ća te su naj­a­vi­li i mo­gu­ću tuž­bu pro­tiv nje­ga. No ovih da­na Ve­čer­nji list je do­šao do in­for­ma­ci­je ka­ko bi i To­do­rić mo­gao tu­ži­ti ban­ku. Mo­gu­će da su upra­vo ti mo­men­ti ubr­za­li Ru­se u ak­ti­vi­ra­nju ovr­he.

Mer­ca­tor je imao la­ni lo­še pos­lov­ne re­zul­ta­te, a op­te­re­ćen je i du­gom od 750 mi­li­ju­na eura

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.