JEDINA NEKRETNINA

Ne mo­že se ovr­ši­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Iz­mi­je­ni li se za­kon ona­ko ka­ko je pred­lo­žio Most, jedina nekretnina u ko­joj ovr­še­nik sta­nu­je sa svo­jom obi­te­lji ne­će se mo­ći ovr­ši­ti. U za­ko­nu će se iz­ri­je­kom na­ves­ti da je nekretnina za sta­no­va­nje stvar nuž­na za za­do­vo­lje­nje osob­nih ži­vot­nih po­tre­ba ovr­še­ni­ka i čla­no­va nje­go­ve obi­te­lji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.