OVRŠENE NEKRETNINE

Pra­vo na smje­štaj 18 mje­se­ci

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Oni­ma ko­ji­ma je nekretnina već ovr­še­na i pro­da­na u pos­tup­ku ovr­he dr­ža­va će pla­ća­ti smje­štaj 18 mje­se­ci, pod uvje­tom da do­bro­volj­no na­pus­te ne­kret­ni­nu. Nak­na­du za smje­štaj is­pla­ći­vat će cen­tri za so­ci­jal­ni skrb, mak­si­mal­no de­vet pro­sječ­nih mje­seč­nih ne­to pla­ća .

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.