DUG MANJI OD 20.000 KUNA

Ne­ma ovr­he nekretnina

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ka­ko bi se sta­lo na kraj prak­si po ko­joj su lju­di zbog du­go­va od sa­mo ne­ko­li­ko ti­su­ća kuna os­ta­ja­li bez kro­va nad gla­vom, pro­pi­sat će se da se ovr­ha nad ne­kret­ni­nom ne­će po­kre­nu­ti ako zbroj glav­ni­ca traž­bi­na s već po­kre­nu­tim ovr­ha­ma na toj ne­kret­ni­ni ne pre­la­zi 20.000 kuna.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.