Ne­ma ovr­he je­di­ne nekretnine

Struč­nja­ci: Iz­nos od 20.000 kuna na­kon ko­je­ga je omo­gu­će­na ovr­ha nekretnine pre­ni­zak. Po­tre­ban nam je no­vi cje­lo­vit Ovr­š­ni za­kon, a ne koz­me­tič­ke pro­mje­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Bo­ban Va­le­čić

Boš­nja­ko­vić: Ka­ko će za­kon na kra­ju iz­gle­da­ti, još ne mo­gu re­ći. Že­li­mo na­ći ne­ka rje­še­nja ko­ja bi još po­di­gla kva­li­te­tu ovih iz­mje­na

Hr­vat­ska u ovom tre­nut­ku ne­ma vre­me­na za do­no­še­nje no­vog Ovr­š­nog za­ko­na pa će se ići na iz­mje­ne pos­to­je­ćeg ka­ko bi se po­mo­glo gra­đa­ni­ma pod ovr­ha­ma. Tak­ve za­kon­ske iz­mje­ne tre­ba­le bi bi­ti do­ne­se­ne do ljet­ne stan­ke u ra­du Sa­bo­ra. Na­ja­vio je to mi­nis­tar pra­vo­su­đa Dra­žen Boš­nja­ko­vić, ko­ji nam je po­t­vr­dio da Vla­da ne­će ići s vlas­ti­tim pri­jed­lo­gom za­ko­na, već da će se za­kon mi­je­nja­ti na te­me­lju pri­jed­lo­ga ko­ji je u pro­ce­du­ru upu­tio Klub zas­tup­ni­ka Mos­ta u vri­je­me dok su još bi­li dio vla­da­ju­će ve­ći­ne.

Za­šti­ta ovr­še­ni­ka

Pred­lo­že­nim za­ko­nom one­mo­gu­ći­la bi se, me­đu os­ta­lim, ovr­ha je­di­ne nekretnine u ko­joj ovr­še­nik sta­nu­je. Za­ko­nom bi se pro­pi­sa­lo ka­ko je nekretnina za sta­no­va­nje stvar nuž­na za za­do­vo­lje­nje osob­nih ži­vot­nih po­tre­ba ovr­še­ni­ka i čla­no­va nje­go­ve obi­te­lji. Ta­ko­đer, ovr­ha nad ne­kret­ni­nom ne bi se smje­la po­kre­nu­ti ako je zbroj glav­ni­ca traž­bi­na s već po­kre­nu­tim ovr­ha­ma na toj ne­kret­ni­ni manji od 20.000 kuna, či­me je Most že­lio sta­ti na kraj prak­si u ko­joj su duž­ni­ci zbog vi­so­kih za­tez­nih ka­ma­ta kak­ve su vla­da­le de­set­lje­ći­ma zbog du­go­va od sa­mo ne­ko­li­ko ti­su­ća kuna os­ta­ja­li bez kro­va nad gla­vom. Ako ukup­ne glav­ni­ce iz­no­se vi­še od 20.000 kuna i da­lje će se tra­ži­ti dru­gi na­čin na­pla­te pri­je ovr­he nad ne­kret­ni­nom pa će ovr­ho­vo­di­telj mo­ra­ti do­ka­za­ti da se ovr­ha ne mo­že pro­ves­ti na dru­gom pred­me­tu. Za nekretnine nad ko­ji­ma je već pro­ve­de­na ovr­ha i ko­je su u ovr­si pro­da­ne ovr­še­nik će ima­ti pra­vo na smje­štaj u tra­ja­nju od go­di­nu i pol, na­rav­no pod uvje­tom da do­bro­volj­no na­pus­ti ne­kret­ni­nu. Nak­na­du za smje­štaj is­pla­ći­vat će cen­tri za so­ci­jal­ni skrb, a mak­si­mal­no će iz­no­si­ti de­vet pro­sječ­nih mje­seč­nih ne­to pla­ća is­pla­će­nih u Hr­vat­skoj. Most je pred­lo­žio i po­volj­ni­je uvje­te za ovr­še­ni­ke kad je ri­ječ o ovr­ha­ma na pla­ću. Umjes­to do­sa­daš­nje dvi­je tre­ći­ne, od ovr­he će ubu­du­će bi­ti za­šti­će­ne tri če­t­vr­ti­ne pro­sječ­ne ne­to plaće is­pla­će­ne u Hr­vat­skoj. Ho­će li sva ta rje­še­nja u ko­nač­ni­ci bi­ti dio za­ko­na u obli­ku u ko­jem su pred­lo­že­na, još je ne­poz­na­to. Mi­nis­tar Boš­nja­ko­vić ka­že ka­ko će pred­lo­že­ni za­kon pri­je do­no­še­nja još jed­nom po­gle­da­ti rad­na sku­pi­na ko­ju je ofor­mio u tu svr­hu te ka­ko će se ići na mak­si­mal­nu za­šti­tu ovr­še­ni­ka. – Za­ko­nom će se za­šti­ti­ti nekretnina u ko­joj ovr­še­nik sta­nu­je, a ka­ko će za­kon na kra­ju iz­gle­da­ti, u ovom tre­nut­ku ne mo­gu re­ći. Že­li­mo na­ći ne­ka rje­še­nja ko­ja bi još po­di­gla kva­li­te­tu ovih iz­mje­na, a mis­lim da u ovom tre­nut­ku ne­ma­mo do­volj­no vre­me­na da ide­mo s pot­pu­no no­vim za­ko­nom – ka­zao nam je Boš­nja­ko­vić.

Niz kri­ti­ka

Pred­lo­že­ne za­kon­ske iz­mje­ne već su na­iš­le na niz kri­ti­ka, a me­đu os­ta­lim za­mje­ra se pre­ni­zak iz­nos ukup­ne glav­ni­ce na­kon ko­je­ga je omo­gu­će­na ovr­ha nekretnine. Broj­ni struč­nja­ci sma­tra­ju da je 20.000 kuna za to pre­ma­lo, a s tim se sla­že i je­dan od naj­glas­ni­jih kri­ti­ča­ra sus­ta­va ovr­ha u Hr­vat­skoj eko­no­mist Damir No­vot­ny, ko­je­mu po­seb­no sme­ta mo­guć­nost du­go­traj­ne blo­ka­de ra­ču­na gra­đa­na ili po­du­ze­ća, ko­ja je do­ve­la do 300.000 blo­ki­ra­nih gra­đa­na. No­vot­ny sma­tra da bi Hr­vat­ska tre­ba­la uves­ti ovr­š­ni sus­tav ka­kav ima­ju Aus­tri­ja, Nje­mač­ka i dje­lo­mič­no Slo­ve­ni­ja, u ko­jem se ovr­he na ma­le iz­no­se do 2000 eura pro­vo­de auto­mat­ski, elek­tro­nič­kim pu­tem, a o sve­mu iz­nad to­ga od­lu­ču­je sud. U tak­vom sus­ta­vu ne­mo­gu­će su traj­ne blo­ka­de ra­ču­na, ko­je tvrt­ke i gra­đa­ne tje­ra­ju u si­vu eko­no­mi­ju. – U Nje­mač­koj se in­sol­vent­no po­du­ze­će upu­ću­je na na­god­bu s vje­rov­ni­ci­ma ili ste­čaj, a kod nas mu se traj­no blo­ki­ra ra­čun i on­da se ni­šta ne do­ga­đa de­set­lje­ći­ma. Što se ti­če gra­đa­na, ako ne mo­gu pod­mi­ri­ti svo­je obve­ze, upu­ću­je ih se na na­god­bu i ot­pla­ći­va­nje du­ga traj­nim na­lo­zi­ma. Ka­da se, kao kod nas, blo­ki­ra ra­čun gra­đa­na, oni pos­ta­ju prav­no i eko­nom­ski nes­po­sob­ni, ne mo­gu se za­du­ži­ti ni skla­pa­ti ugo­vo­re i prak­tič­ki su is­klju­če­ni iz eko­nom­skog pro­ce­sa. To je ključ­ni ne­dos­ta­tak na­šeg sus­ta­va – uvje­ren je No­vot­ny. Umjes­to ot­pi­sa, No­vot­ny pred­la­že re­pro­gram du­go­va gra­đa­na, po­seb­no onih pre­ma dr­ža­vi i ko­mu­nal­nim tvrt­ka­ma, a na ko­je se od­no­si go­to­vo dvi­je tre­ći­ne ovr­ha, ka­ko su to svo­je­dob­no uči­ni­le Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja i Ita­li­ja. No­vot­ny je uvje­ren ka­ko Hr­vat­ska ne bi tre­ba­la gu­bi­ti vri­je­me na koz­me­tič­ke iz­mje­ne, već što pri­je osmis­li­ti i im­ple­men­ti­ra­ti no­vi, cje­lo­vit Ovr­š­ni za­kon.

Blo­ki­ra­no 300.000 gra­đa­na, a blo­ka­de ra­ču­na lju­de iz­ba­cu­ju iz eko­nom­skog pro­ce­sa No­vot­ny: Po­tre­ban nam je aus­trij­ski i nje­mač­ki mo­del, u ko­jem ne­ma traj­nih blo­ka­da ra­ču­na

Mi­nis­tar Boš­nja­ko­vić u Sa­bor ša­lje za­kon­ski pri­jed­log ko­ji je Most do­nio dok je još bio dio vla­da­ju­će ve­ći­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.