Tak­sis­ti: Tro­ši­mo 9 mi­li­ju­na kn na obve­ze ko­je Uber ne­ma

Tak­sis­ti se za­la­žu da se za­dr­ži pos­to­je­će sta­nje, a u Ube­ru na­vi­ja­ju za li­be­ra­li­za­ci­ju, da lo­kal­na vlast ne odre­đu­je ci­je­ne tak­si us­lu­ga i da broj li­cen­ci ne bu­de ogra­ni­čen

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Jo­sip Bo­hu­tin­ski jo­sip.bo­hu­tin­ski@ve­cer­nji.net ZAGREB

U Ube­ru pris­ta­ju na to da nji­ho­vi vo­za­či mo­ra­ju ima­ti po­treb­ne do­zvo­le kao i tak­sis­ti I Ube­ro­vi part­ner-vo­za­či kao i tak­sis­ti mo­ra­ju ra­di­ti po 12 sa­ti dnev­no da za­ra­de 5000 kuna

Dr­ža­va sma­tra da Ube­ro­vi vo­za­či obav­lja­ju tak­si pri­je­voz, a da za to ne­ma­ju li­cen­ce, dok u Ube­ru tvr­de da iz­najm­lju­ju vo­zi­lo s vo­za­čem

Tak­sis­ti su u sri­je­du blo­ki­ra­li jed­nu od naj­pro­met­ni­jih uli­ca u Za­gre­bu i ta­ko obis­ti­ni­li svo­je vi­še pu­ta po­nav­lja­ne pri­jet­nje da će pro­s­vje­do­va­ti zbog Ube­ra ko­ji sma­tra­ju ne­lo­jal­nom kon­ku­ren­ci­jom. Po­zi­va­ju se pri to­me na Mi­nis­tar­stvo mora, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re ko­je je za­klju­či­lo da Ube­ro­vi part­ner-vo­za­či u Hr­vat­skoj pos­lu­ju ne­le­gal­no jer obav­lja­ju tak­si pri­je­voz bez po­treb­nih do­zvo­la i li­cen­ci.

Ne­do­re­če­ni za­kon

Kad je u sri­je­du na sjed­ni­ci Vla­de i pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić po­no­vio taj stav Mi­nis­tar­stva, pro­s­vjed­ni­ci su se ra­ziš­li. Iako tak­sis­ti i Vla­da tvr­de da Ube­ro­vi part­ner-vo­za­či nu­de kla­sič­nu us­lu­gu tak­si pri­je­vo­za i to ne­za­ko­ni­to, u Ube­ru tvr­de da oni nu­de us­lu­gu naj­ma vo­zi­la s vo­za­čem, a da je za­kon u tom po­dru­čju ne­do­re­čen. No dr­ža­va to objaš­nje­nje ne pri­hva­ća pa pro­met­ni in­s­pek­to­ri iz­ri­ču pre­kr­šaj­ne kaz­ne Ube­ro­vim vo­za­či­ma i zap­lje­nju­ju im vo­zi­la. Glav­ni ar­gu­ment tak­sis­ta pro­tiv Ube­ra su tro­ško­vi ko­ji oni ima­ju jer se mo­ra­ju dr­ža­ti za­ko­na, a Ube­ro­vi vo­za­či ne­ma­ju iako obav­lja­ju is­ti po­sao. A ti tro­ško­vi, pre­ma nji­ho­voj ra­ču­ni­ci, za oko 2500 tak­sis­ta na go­diš­njoj ra­zi­ni iz­no­se oko de­vet mi­li­ju­na kuna. Sto­ga, sma­tra­ju tak­sis­ti, Ube­ro­vi vo­za­či mo­gu ima­ti ni­že ci­je­ne pri­je­vo­za jer ne­ma­ju tro­ško­ve po­put pe­ri­odič­kog pre­gle­da vo­zi­la, ba­žda­re­nja tak­si­me­tra, pla­ća­nja li­cen­ci te tak­si is­pi­ta za poz­na­va­nje gra­da... Ube­ro­vi part­ner-vo­za­či pak tvr­de da oni mo­ra­ju pla­ća­ti PDV na us­lu­gu naj­ma Uber apli­ka­ci­je, a da sa­mo ta stav­ka na ba­zi 2500 vo­za­ča go­diš­nje iz­no­si iz­me­đu tri i 12 mi­li­ju­na kuna, ovis­no o pri­ho­di­ma. O ko­nač­noj sud­bi­ni Ube­ra u Hr­vat­skoj od­lu­čit će no­vi Za­kon o pri­je­vo­zu u ces­tov­nom pro­me­tu, ko­ji je u iz­ra­di. Za re­gu­la­ci­ju tak­si pri­je­vo­za u no­vom za­ko­nu for­mi­ra­na je i po­seb­na pod­sku­pi­na u ko­joj su pred­stav­ni­ci svih za­in­te­re­si­ra­nih stra­na pa ta­ko i tak­sis­ta i Ube­ra. No­vi za­kon tre­bao bi li­be­ra­li­zi­ra­ti tak­si tr­ži­šte, ko­je je pre­ma mno­gim miš­lje­nji­ma sad pre­re­gu­li­ra­no, po­go­to­vo što se ti­če ogra­ni­če­nog bro­ja li­cen­ci za tak­si pri­je­voz u ne­kim gra­do­vi­ma po­put Zagreba. Tak­sis­ti se pri to­me za­la­žu da se u bi­ti za­dr­ži pos­to­je­će sta­nje, iz­u­zev tvrt­ki po­put Cam­mea i Eko tak­si­ja, ko­je su ipak za lak­ši pris­tup tr­ži­štu, dok u Ube­ru na­vi­ja­ju za što ve­ću li­be­ra­li­za­ci­ju, pr­vens­tve­no što se ti­če ogra­ni­če­nog bro­ja li­cen­ci ka­ko bi se olak­šao ula­zak na tr­ži­šte, ali i da lo­kal­na vlast vi­še ne odre­đu­je ci­je­ne tak­si us­lu­ga. Pri to­me u Ube­ru pris­ta­ju na to da nji­ho­vi vo­za­či mo­ra­ju ima­ti sve po­treb­ne do­zvo­le kao i tak­sis­ti, a raz­li­ka iz­me­đu kla­sič­nog tak­si­ja i Ube­ra bi­la bi u to­me da tak­si i da­lje bu­de jed­na vr­sta jav­nog pri­je­vo­za pa bi mo­gao i da­lje vo­zi­ti po žu­tim tra­ka­ma i pje­šač­kim zo­na­ma dok Ube­ro­vi vo­za­či to ne bi mo­gli. Tak­sis­ti bi ta­ko­đer i da­lje mo­gli pri­ma­ti put­ni­ke s ces­te dok bi ube­rov­ci mo­gli to ra­di­ti sa­mo pu­tem apli­ka­ci­je. Ube­ro­vi vo­za­či kao i tak­sis­ti mo­ra­ju ra­di­ti po 12 sa­ti dnev­no ka­ko bi za­ra­di­li pla­ću od 4000, 5000 kuna. Mi­nis­tar­stvo je pak ut­vr­di­lo da ti vo­za­či ugo­vor pot­pi­su­ju s Ube­ro­vom tvrt­kom u Ni­zo­zem­skoj ko­ja i ubi­re od njih 25 pos­to pro­vi­zi­je od sva­ke vož­nje.

Bez uvi­da u pri­ho­de vo­za­ča

Sto­ga pri­ho­di tvrt­ke Uber Cro­atia ko­ja je re­gis­tri­ra­na u Hr­vat­skoj ni­su ve­li­ki. La­ni je ta tvrt­ka, u pr­voj pu­noj go­di­ni pos­lo­va­nja u Hr­vat­skoj, ima­la ukup­ne pri­ho­de od 4,2 mi­li­ju­na kuna i ne­to do­bit od 232 ti­su­će kuna. Dr­ža­vi je pla­ti­la 99.500 kuna po­re­za na do­bit. – Uber Cro­atia ba­vi se mar­ke­tin­gom i pro­midž­bom Uber apli­ka­ci­je. Tvrt­ka pla­ća sve po­re­ze i do­pri­no­se u Hr­vat­skoj te pos­lu­je s pro­fi­tom – ka­za­li su nam u Ube­ru i do­da­li da nji­ho­vi part­ne­ri pos­lu­ju kroz vlas­ti­te tvrt­ke ili obr­te, ta­ko da ne­ma­ju uvid u nji­ho­ve pri­ho­de ili zbroj ukup­nih da­va­nja dr­ža­vi pa to ne mo­gu ni ko­men­ti­ra­ti.

Tak­sis­ti su u sri­je­du blo­ki­ra­li pro­met u Za­gre­bu zbog Ube­ra

Pro­s­vjed u Ma­dri­du Špa­njol­ski tak­sis­ti bur­no su pro­s­vje­do­va­li kra­jem svib­nja pro­tiv Ube­ra i Ca­bifyja op­tu­žu­ju­ći ih za ne­lo­jal­nu kon­ku­ren­ci­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.