Tko bi odo­lio Ube­ru kad je 2-3 pu­ta jef­ti­ni­ji na pu­tu za aero­drom

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - To­mis­lav Kras­nec to­mis­lav.kras­nec@ve­cer­nji.net BRUXELLES

Kon­cept sam pr­vi put vi­dio u Mo­sk­vi gdje na uli­ci mo­že­te dig­nu­ti ru­ku i za­us­ta­vi­ti bi­lo ko­jeg gra­đa­ni­na ko­ji vas je spre­man po­ves­ti za nak­na­du

Apli­ka­ci­ju Uber po­čeo sam ko­ris­ti­ti u trav­nju 2014. zbog pos­la. Vo­za­či Ube­ra tek su po­če­li ra­di­ti u Bruxel­le­su i ja sam se, kao do­pis­nik, po­tru­dio da Ve­čer­nji list bu­du pr­ve hr­vat­ske no­vi­ne či­ji će no­vi­nar is­pro­ba­ti i opi­sa­ti tu no­vost na tr­ži­štu, ko­ja će go­di­nu da­na kas­ni­je sti­ći i u Zagreb. Mo­gu­će je da su ne­ki od hr­vat­skih tak­sis­ta, ko­ji da­nas pro­s­vje­du­ju pro­tiv Ube­ra u Za­gre­bu, baš u na­šim no­vi­na­ma pr­vi put či­ta­li ka­ko ta stvar funk­ci­oni­ra i o če­mu je tu toč­no ri­ječ.

Na­pad tak­sis­ta

Od trav­nja 2014. do da­nas ko­ris­tim ga ne sa­mo u Bruxel­le­su i u Za­gre­bu ne­go sam ga do­zi­vao pu­tem apli­ka­ci­je i u Lon­do­nu i Pa­ri­zu. Kon­cept sam, do­du­še ne u ova­ko mo­der­nom di­gi­ta­li­zi­ra­nom obli­ku, pr­vi put vi­dio u Mo­sk­vi. On­dje je sa­svim nor­mal­no da na uli­ci dig­ne­te ru­ku i za­us­ta­vi­te bi­lo ko­jeg pri­vat­nog gra­đa­ni­na ko­ji vas je spre­man po­ves­ti u za­mje­nu za ma­lu nov­ča­nu nak­na­du, sva­ka­ko ma­nju ne­go što uz­mu tak­sis­ti. No, to je “div­lji is­tok”, a Uber? Div­lji za­pad? Sva­ka­ko je za­pad: mo­der­na apli­ka­ci­ja ko­ja na pa­me­tan na­čin po­ve­zu­je vo­za­če i lju­de ko­ji tre­ba­ju pri­je­voz. Tek će­mo vi­dje­ti i je li “div­lji”: raz­ni sud­ski pro­ce­si vo­de se u raz­li­či­tim dr­ža­va­ma pro­tiv Ube­ra, tak­sis­ti ih tu­že gdje god mo­gu, gdje ne mo­gu tu­ži­ti, tu pro­s­vje­du­ju na uli­ca­ma, a gdje ne mo­gu ni pro­s­vje­do­va­ti, tu zna­ju čes­to fi­zič­ki na­pa­da­ti vo­za­če Ube­ra. Jed­nom sam se u Bruxel­le­su na­šao u vr­lo ne­ugod­noj si­tu­aci­ji. Pra­tio sam ne­kog od hr­vat­skih pre­mi­je­ra i za­vr­šio po­sao tek oko po­no­ći pa do­zvao Uber iz luk­suz­nog ho­te­la u ko­jem je naš pre­mi­jer od­sje­dao. Moj Uber je sti­gao, sjeo sam na straž­nje sje­da­lo, no u tom je tre­nut­ku tak­sist, ko­ji je sta­jao na re­dov­nom tak­si sta­ja­li­štu is­pred ho­te­la, po­div­ljao, iz­a­šao iz svog auto­mo­bi­la i po­čeo lu­pa­ti po stak­lu mog Ube­ra. Moj je vo­zač na­glo do­dao gas, po­bje­gli smo mu, ali već na se­ma­fo­ra iza dva ugla is­ti nas je tak­sist sus­ti­gao. Oči­to je bio ja­ko bi­je­san i od­lu­čio nas je ga­nja­ti po gra­du. Moj je vo­zač bio vi­čan div­ljoj vož­nji pa smo mu opet po­bje­gli skre­nuv­ši na­glo u je­dan tu­nel, no tak­sist nas je, pot­pu­no neo­če­ki­va­no, po­nov­no za­sko­čio na ne­kom de­se­tom se­ma­fo­ru. Iz­a­šao je iz auta, lu­pao po vje­tro­bra­nu, a moj vo­zač Ube­ra u tom je tre­nu i sam iz­gu­bio živ­ce pa je na­glo kre­nuo, no ovaj put vr­te­ći vo­lan li­je­vo i des­no, oči­to že­le­ći uda­ri­ti tak­sis­ta.

Div­lji biz­nis?

Kad sam za­mo­lio svog ube­rov­ca da se smi­ri, on mi je re­kao da ima nož is­pod sje­da­la i da će iz­a­ći s no­žem pred tak­sis­ta bu­de li nas opet za­sko­čio. Sre­ćom, ni­je. Od­lu­čio sam ne­ko vri­je­me na­kon tog in­ci­den­ta ne ko­ris­ti­ti Uber. Ali tko bi mu mo­gao odo­lje­ti su­očen s ci­je­na­ma ko­je su 2-3 pu­ta vi­še kod tak­sis­ta, po­go­to­vo ako ide­te na aero­drom? Je li sve to “div­lje”, ci­je­li taj biz­nis mo­del Ube­ra? To će, naj­vje­ro­jat­ni­je, pre­su­di­ti Sud Eu­rop­ske uni­je, gdje se vo­di pos­tu­pak u ko­jem je ne­za­vis­ni od­vjet­nik su­da za­klju­čio da Uber ipak ni­je, ka­ko kom­pa­ni­ja tvr­di da jest, sa­mo apli­ka­ci­ja ko­ja po­ve­zu­je vo­za­če s put­ni­ci­ma, ne­go da je Uber pri­je­voz­na kom­pa­ni­ja ko­ja mora po­što­va­ti sve na­ci­onal­ne pro­pi­se za pri­je­voz­ni­ke. Pre­su­da se još če­ka.

Sud Eu­rop­ske uni­je od­lu­čit će je li Uber sa­mo apli­ka­ci­ja ili pri­je­voz­nič­ka tvrt­ka Ni­je spor­no da je Uber mo­der­na apli­ka­ci­ja ko­ja pa­met­no po­ve­zu­je vo­za­če i gra­đa­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.